[Bài tập Pascal] Viết chương trình tính tổng N số nguyên hoặc số thực nhập vào từ bàn phím

Đề bài:
Viết chương trình tính tổng N số nguyên hoặc số thực nhập vào từ bàn phím.
trong số N cũng nhập liệu bằng bàn phím

Gợi ý hướng làm:
Khai báo các biến cần thiết
Var n, i: integer; //khai báo số nguyên
tong, so: integer; //Các số nhập vào từ bàn phím là số nguyên thì dùng integer, nếu là số thực thì 2 biến này phải khai báo tong, so:real;

Ban đầu bạn cần viết 1 câu lệnh write thông báo cần nhập vào số N, kèm với 1 lệnh readln(n); để dừng màn hình, nhập vào 1 số nguyên rồi nhấn enter. Pascal sẽ gán giá trị số đó vào biến N.

Cần 1 biến tong: để tính tổng dồn (tong:= tong + so;) các giá trị được nhập từ bàn phím (gán tạm thời vào biến so). Với bài toán phức tạp hơn, cần xử lý dãy số đã nhập nhiều lần sau đó, thì bạn cần phải tạo 1 mảng 1 chiều và đưa các giá trị này vào.

Dùng vòng lặp xác định (có số lần lặp biết trước) để nhập đủ N số nguyên: for i:=1 to N do [câu lệnh]
trong đó i:=1 là phép gán giá trị khởi đầu của vòng lặp
N: giá trị cuối cùng của vòng lặp
[câu lệnh]: 1 câu lệnh duy nhất, nếu bạn cần nhiều câu lệnh thì phải nhét chúng vào cặp begin ...end; (gọi là câu lệnh ghép).

Cuối cùng là hiển thị giá trị tổng đã tính được ra màn hình
 • writeln(tong:4); Nếu là số nguyên: hiển thị 4 số bên trái dấu chấm thập phân
 • writeln(tong:4:2); Nếu là số thực: hiển thị 4 số bên trái dấu chấm thập phân và 2 số bên phải dấu chấm thập phân.

Dừng màn hình đế đọc kết quả bằng lệnh readln;

Lời giải:

Mã:
Program tinh_tong_N_so_nhap_tu_ban_phim;
Var n, i: integer;
  tong, so: integer;
  
BEGIN
  writeln('Chuong trinh tinh tong N so nhap tu ban phim');
  write('Nhap vao N= '); readln(N);
  
  tong: = 0;
  for i:=1 to N do
  begin
    write('Nhap vao so thu [',i,']=');
    readln(so);
    tong:= tong + so;
  end;


  writeln('Tong cua N so vua nhap bang: ',tong:4);
  readln;
END.