[Bài tập Pascal] Viết chương trình tính tổng N số nguyên CHẴN nhập vào từ bàn phím

Đề bài:

Cách thức 1 bài tập giúp tính tổng N số được nhập vào từ bàn phím thì mình đã trình bày chi tiết bên bài viết này
[Bài tập Pascal] Viết chương trình tính tổng N số nguyên hoặc số thực nhập vào từ bàn phím

còn yêu cầu nhập liệu chính xác là số chẵn thì mới cho nhập số tiếp theo, và tính tổng dồn vào biến TONG thì hãy theo dõi bài giải bên dưới nhé

Gợi ý cách làm:
Trong khi nhập liệu từ bàn phím, từng số được thêm vào bạn lại kiểm tra xem nó có đúng là số chẵn hay không. Chưa đúng yêu cầu thì hiện thông báo ra màn hình và yêu cầu nhập lại ngay số đó cho đến khi đạt thì chuyển qua số tiếp theo.

Dùng hàm so DIV 2 so sánh bằng 0 (=0) hoặc khác 0 (<>0) để xác định số nhập vào là số chẵn hay số lẻ.
Rồi thêm vào câu lệnh lặp không xác định REPEAT ...[các câu lệnh]... UNTIL ...[Điều kiện logic]... để kiếm tra tính chẵn/lẻ của số nhập vào và lặp lại yêu cầu nhập số đó cho đến khi đúng.

Mã:
repeat
  write('Nhap vao so thu [',i,']=');
  readln(so);
  if so div 2 <> 0 then write('@@Ban phai nhap vao so chan@@');
until so div 2 =0 ;
Sau đó thì câu lệnh tính tổng và hiện kết quả tổng ra màn hình không có gì khác cả.

Lời giải:
Mã:
Program tinh_tong_N_so_CHAN_nhap_tu_ban_phim;
Var n, i: integer;
  tong, so: integer;
  
BEGIN
  writeln('Chuong trinh tinh tong N so CHAN nhap tu ban phim');
  write('Nhap vao N= '); readln(N);
  
  tong: = 0;
  for i:=1 to N do
  begin
    repeat
      write('Nhap vao so thu [',i,']=');
      readln(so);
      if so div 2 <> 0 then write('@@Ban phai nhap vao so chan@@');
    until so div 2 =0 ;
    
    tong:= tong + so;
  end;


  writeln('Tong cua N so CHAN vua nhap bang: ',tong:4);
  readln;
END.