Tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100 rồi in kết quả ra màn hình, Hướng dẫn giải các bài tập Pascal từ cơ bản tới nâng cao, các từ khoá, thuật toán, hàm, câu lệnh hay gặp trong lập trình Pascal C C++ html php

Đề bài:
Tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100 rồi in kết quả ra màn hình.

Gợi ý hướng làm:
Bài này chỉ cần dùng 1 vòng lặp For ... to ... do ... [câu lệnh] để tính tổng dồn các số theo yêu cầu
Rồi dùng lệnh writeln để in kết quả ra màn hình.

Cách 1:
Chạy 1 vòng lặp for từ 1 -> 100, kiểm tra số nào là chẵn thì tổng dồn vào biến tong

Cách 2:
Chạy 1 vòng lặp từ 2 -> 100, với bước nhảy bằng 2, tổng dồn vào biến tong

Cách 3: cũng là tính tổng dồn trực tiếp các số chẵn, nhưng bước nhảy là 1.
Thật ra là tính tổng các số từ 1->50, nhưng đã được x2 để biến thành số chẵn rồi mới tổng dồn vào biến tong. Hoặc bạn tính tổng từ 1->50, rồi nhân 2 ở tổng vẫn hiện đúng kết quả, nhưng sự thật là không làm việc tính tổng với số chẵn nào cả.

Lời giải:

Lời giải 1:
Mã:
Program TinhTongCacSoChanTu1den100_Cach1;
Var i, tong: integer;
    
BEGIN
  writeln('Chuong trinh tinh tong cac so chan trong khoang tu 1 -> 100');
  readln;
  
  tong: = 0;
  for i:=1 to 100 do
    if i div 2 = 0 then tong:= tong + i;


  writeln('Tong cua cac so chan trong khoang tu 1 -> 100 bang: ',tong:4);
  readln;
END.

Lời giải 2:
Mã:
Program TinhTongCacSoChanTu1den100_Cach2;
Var n, i: integer;
  tong, so: integer;
  
BEGIN
  writeln('Chuong trinh tinh tong cac so chan trong khoang tu 1 -> 100');
  readln;
  
  tong: = 0;
  i:= 2;
  repeat
    tong:= tong + 1;
    i:= i + 2;
  until i>100;
  
  writeln('Tong cua cac so chan trong khoang tu 1 -> 100 bang: ',tong:4);
  readln;
END.

Lời giải 3:
Mã:
Program TinhTongCacSoChanTu1den100_Cach3;
Var n, i: integer;
  tong, so: integer;
  
BEGIN
  writeln('Chuong trinh tinh tong cac so chan trong khoang tu 1 -> 100');
  readln;
  
  tong: = 0;
  for i:= 1 to 50 do
    tong:= tong + 2*i;
  
  writeln('Tong cua cac so chan trong khoang tu 1 -> 100 bang: ',tong:4);
  readln;
END.