Đây là một trong những dạng bài cơ bản nhất chúng ta cần biết khi bắt đầu học tiếng anh. Các bạn cùng tham khảo nhé, dưới đây là một số kiến thức cơ bản:
- Trạng từ chỉ tần suất ( usually, often, always, never… ) thường đứng trước động từ thường và sau động từ tobe
- Sau các trợ động từ ( do, does, did, can, could, may...) thì động từ giữ nguyên.
- Khi chuyển sang câu phủ định, ta thêm từ ‘not’ vào sau trợ động từ ( do, does, did,..) -> động từ giữ nguyên.
- Khi chuyển sang câu nghi vấn, ta đảo trợ động từ lên đầu câu -> chủ ngữ -> động từ giữ nguyên.

- Thì hiện tại đơn:
 • Động từ thường:
Trợ động từ là “do” với chủ ngữ : I, You, We , They
Trợ động từ là “ does” với chủ ngữ: He, She, It


 • Động từ “tobe”:
Chủ ngữ “I” => am
She, He, It => is
You, They, We => are
-Thì quá khứ đơn:
Với tất cả mọi chủ ngữ, trợ động từ là “did”
Dưới đây là một số bài tập để các bạn thực hành nhé.

Bài 1: Chuyển các câu khẳng định sau sang câu phủ định và nghi vấn
1.Lan often goes to the library after school.
2. There are 35 students in my class.
3. Jennie likes the action movie very much.
4.My family had a nice trip in Sapa last summer holiday.
5. Hoa’s friend invited her to the party last night.
6. Lan is cooking dinner with her mother at the moment.
7. I can see the sea from my bedroom.
8. We are going to take part in a dance club this school year.
9. We will probably will the race.
10. They often do their homework before going to school.
11. Hoa is studying English with her friends now.
12. Lisa and Rose are going to fly to New York next week.
13. The plane takes off at 7am this morning.
14. The train leaves at 8 a.m tomorrow.
15. We go to the cinema three times a week.

Đáp án

1.-Lan doesn’t often go to the library after school.
-Does Lan often go to the library after school?
2. - There are not/ aren’t 35 students in my class.
 • Are there 35 students in your class?
( Trong câu nghi vấn, ta chuyển tính từ sở hữu 'my’ -> your)
3. - Jennie doesn’t like the action movie very much.
 • Does Jennie like the action movie very much?
( Jennie là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ là 'does’)
4. - My family didn’t/ did not have a nice trip in Sapa last summer holiday.
 • Did your family have a nice trip in Sapa last summer holiday?
( Ở thì quá khứ đơn, tất cả các chủ ngữ đều sử dụng trợ động từ did)
5. -Hoa’s friend didn’t/ did not invite her to the party last night.
-Did Hoa’s friend invite her to the party last night?
6. - Lan is not/ isn’t cooking dinner with her mother at the moment.
-Is Lan cooking dinner with her mother at the moment?
7. - I can not/ can’t see the sea from my bedroom.
-Can I see the sea from my bedroom?
8. - We are not/ aren’t going to take part in a dance club this school year.
-Are we going to take part in a dance club this school year?
9. - We will not/ won’t probably win the race.
 • Will we probably win the race?
10. -They don't often do their homework before going to school.
-Do they often do their homework before going to school?
11. - Hoa is not/ isn’t studying English with her friends now.
 • Is Hoa studying English with her friends now?
12. - Lisa and Rose are not/ aren't going to fly to New York next week.
 • Are Lisa and Rose going to fly to New York next week.
13. - The plane doesn't take off at 7 am this morning.
 • Does the plane take off at 7 am this morning?
( The plane nghĩa là máy bay, chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ does)
14. - The train doesn’t leave at 8am tomorrow.
 • Does the train leave at 8am tomorrow?
15. - We don't go to the cinema three times a week.
 • Do we go to the cinema three times a week?

Hy vọng qua các bài tập và đáp án trên các em sẽ hiểu rõ và làm bài tốt dạng văn phạm về câu khẳng định và đạt điểm cao trong các bài kiểm tra