Khi học tiếng anh, ta gặp rất nhiều từ để hỏi nhưng lại chưa rõ cách dùng và nghĩa của chúng như thế nào.Từ để hỏi thường đứng đầu câu, giống như tên gọi, mục đích của chúng là để hỏi, làm rõ nội dung trong câu hỏi. Bài viết này sẽ giúp các bạn tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này này nhé. Dưới đây là kiến thức căn bản về từ để hỏi, các bạn cùng đọc và tham khảo nhé. When? => Hỏi về thời gian
Where? => Hỏi về nơi chốn
Who? => Hỏi thông tin về người
Why? => Hỏi lý do, nguyên nhân
How? => Hỏi về tính chất của sự vật, sự việc, cách thức, phương thức
What? =>Hỏi về vật / ý kiến / hành động
Which (one)? => Hỏi thông tin về sự lựa chọn
How much? => Hỏi về giá cả, lượng (không đếm được)
How many? => Hỏi về lượng (đếm được)
How long? => Hỏi về thời gian
How often? => Hỏi về mức độ thường xuyên
How far?=> Hỏi về khoảng cách
Bài tập về wh-questions, từ để hỏi( when, what, where, how,...) lớp 6 10 có lời giải

Dưới đây là một số bài để các thực hành nhé.


Bài 1: Đặt câu hỏi cho phần gạch chân dưới đây

1.My younger sister is five years old.2. Lan often goes to school by bike.3. Lisa is doing her homework at the moment.4. Xuan gave me an interesting book on my birthday.5. Her voice is so beautiful and sweet.6. I won the first prize in a competition last year.7. My mother is in Ha Noi at the moment.8. Lan was absent from school because she was sick.9. The questions in this examination are so difficult.10. They often go to the beach every summer holiday.11. The teacher was so angry because a half of the class didn’t do their homework.12. Jin often plays soccer every afternoon after school with his friends.13. Phuong is the best student in my class.14. There are two booksand two penson the table.15. They are planting some roses in the garden.16. Nam often watch TV 3 hours a day.17. Duc often visits his grandparents on the weekend.18. I stayed in Korean for five months.19. Trang bought a half kilo of cheese yesterday.20. It usually takes us fifteen minutes to get to school on foot.
Bài 2: Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống
1.______ school do you go to? -I study at Hai Ba Trung secondary school.
 1. What
 2. When
 3. Which
 4. Where
2. _____ do you live? -I live in Ha Noi.
 1. When
 2. Where
 3. How
 4. What
3. ______ is Lan's birthday? -Next Friday.
 1. When
 2. What
 3. Which
 4. Where
4.______ did you go last night? -I visited my grandfather's house.
 1. When
 2. What
 3. Where
 4. Which
5. _____ is your favourite subject? -Math.
 1. What
 2. How
 3. Which
 4. When
6. _____ did she go to the hospital? -Because she was sick.
 1. When
 2. How
 3. What
 4. Why
7. ______ will you come back to school? -Maybe the 1st of August.
 1. How
 2. When
 3. Where
 4. What
8. ______ pens are there on the table? -Two
 1. How
 2. How many
 3. How often
 4. How long
9. ______ is it from your house to school? -About five kilometres.
 1. How often
 2. How many
 3. How far
 4. How
10. ______ do you feel? -I’m a bit tired.
 1. How
 2. What
 3. When
 4. Which
11. _____ did Ha fail the exam? -Because she didn’t study the lessons carefully
 1. What
 2. Where
 3. Why
 4. How
12. _____ do you often go to school? -By bike.
 1. What
 2. How
 3. When
 4. Which
13. ______ do you usually do in the evenings?
-I often go out with my friends or watch TV at home.
 1. Which
 2. When
 3. How
 4. What
14. _____ did you buy this lovely dress?
-The shop at 135 Le Hong Phong Street.
 1. How
 2. What
 3. Where
 4. When
15. ______ does the bank close?
-About 5pm.
 1. When
 2. What
 3. Which
 4. Where
16. _______ is the test today?
-It is rather difficult. But I did it well.
 1. What
 2. Which
 3. When
 4. How
17. ______ do you live with?
-I live with my parents.
 1. What
 2. When
 3. Who
 4. Where
18. ______ are your hobbies?
-I like reading and drawing
 1. Which
 2. How
 3. Where
 4. What

ĐÁP ÁN

Bài 1:

1.How old is your younger sister?
2. How does Lan often go to school by bike?
Giải thích: Khi muốn hỏi về phương tiện, ta dùng ‘How+ trợ động từ+ chủ ngữ+ động từ’
Ví dụ: Bố bạn đi làm bằng phương tiện gì?
=> How does your father get to work?
3. What is Lisa doing at the moment?
4. What did Xuan give you on your birthday?
5. How is her voice?
6. When did you win the first prize in a competition?
7. Where is your mother at the moment?
8. Why was Lan absent from school?
9. How are the questions in this examination?
10. Where do they often go every summer holiday?
11. Why was the teacher so angry?
12. Who does Jin often play soccer every afternoon after school?
13. Who is the best student in your class?
14. How many books and pens on the table?
15. How many roses are they planting in the garden?
16. How often does Nam often watch TV?
17. Who does Duc often visit on the weekend?
18. How long did you stay in Korea?
19. When did Trang buy a half kilo of cheese?
20. How long does it usually take us to get to school on foot?

Bài 2:

 1. C
 2. B
 3. A
 4. C
 5. A
 6. D => Trong câu trả lời có từ ‘ Because’ nên ta dùng từ để hỏi ‘ Why’ để hỏi lý do, nguyên nhân.
 7. B
 8. B
 9. C
 10. A
 11. C
 12. B
 13. D
 14. C
 15. A
 16. D
 17. C
 18. D