Câu cảm thán là loại câu được sử dụng khá nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Câu cảm thán thường được dùng để diễn tả cảm xúc tình cảm. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc và cách sử dụng câu cảm thán.
Dưới đây là kiến thức căn bản và một số bài tập để áp dụng, các bạn cùng đọc và tham khảo nhé.

Bài tập về câu cảm thán lớp 7 có lời giải what how
Bài tập về câu cảm thán các em sẽ gặp ở chương trình lớp 7 và lớp 8, dưới đây là một số ví dụ mẫu để các em tham khảo và luyện tập làm


✿ Câu cảm thán với "WHAT”
WHAT + a/ an + adj + danh từ đếm được số ít
Ghi chú: đối với cấu trúc này, khi danh từ đếm được ở số nhiều, ta không dùng a/an. Và lúc đó cấu trúc câu sẽ là:
WHAT + adj + danh từ đếm được số nhiều
- Đối với danh từ không đếm được, ta theo cấu trúc:
WHAT + adj + danh từ không đếm được

✿ Câu cảm thán với " HOW" có cấu trúc như sau:
HOW + tính từ/ trạng từ + chủ ngữ + động từ ( chia theo chủ ngữ)
Lưu ý: Khi viết câu cảm thán, ta bỏ các từ chỉ mức độ, ví dụ như: so, quite, very, rather...

Bài 1: Viết câu cảm thán sử dụng những từ gợi ý sau
 1. lovely/ dress
 2. tight/ shoes
 3. beautiful/ flowers
 4. awful/ weather
 5. smooth/ hair
 6. interesting/ concert
 7. high/ buildings
 8. intelligent/ student

Bài 2: Viết lại câu sau với nghĩa tương đương, sử dụng những từ cho sẵn
1.These boys are very naughty
=> How
=> What
2. The weather today is so beautiful.
=> How
=> What
3. The painting is very valuable.
=> How
=> What
4. The living room is very lovely
=> How
=> What
5. These questions are so difficult.
=> How
=> What
6. The chocolate is so sweet
=> How
=> What
7. Lisa dances very skillfully.
=> How
8. Nam runs very fast.
=> How
9. She speaks so confidently.
=> How
10. Jin solved the problem very quiet quickly.
=> How

Đáp án
Bài 1:
 1. What a lovely dress!
 2. What tight shoes!
 3. What beautiful flowers!
 4. What awful weather!
 5. What smooth hair!
( Hair là danh từ không đếm được)
 1. What an interesting concert!
( Trước tính từ/ danh từ bắt đầu bằng nguyên âm “ e, u, o, a, i” thì ta dùng mạo từ “an”)
7. What high buildings!
8. What an intelligent student!
Bài 2:
1.How naughty these boys are!
What naughty boys!
2. How beautiful the weather today is!
What beautiful weather today!
3. How valuable the painting is!
What a valuable painting!
4. How lovely the living room is!
What a lovely living room!
5. How difficult these questions are!
What difficult questions!
6. How sweet the chocolate is!
What sweet chocolate!
7. How skillfully Lisa dances!
8. How fast Nam runs!
9. How confidently she speaks!
10. How quickly Jin solved the problem!