Bên nhà có cha kia xài con loa tàu tuần nào cũng tra tấn hết !!