Những lỗi như gị thì cũng thiệt tình với bác thớt luôn là nên mang ra tiệm để người ta có linh kiện thay thế người ta thử mới biết hư món nào. Chứ ở nhà cũng ko làm được gì đâu