Câu 1: Một động cơ phản lực đẩy một máy bay ở tốc độ 240m/s trong điều kiện không khí ở 45kPa và 213oC. đường kính đầu vào của một động cơ 1,6m, tỷ số áp suất của máy nén là 13 và nhiệt độ đầu vào của turbine là 557oC. hiệu suất đẳng entropy của máy nén và turbine lần lượt là 80% và 85%. Xác định tốc độ của không khí đầu ra của ống tăng tốc của động cơ và lực đẩy được tạo ra ???
Câu 2: Vì sao không áp dụng chu trình carnot cho chu trình thiết bị động lực hơi nước (chu trình rankine) của nhà máy nhiệt điện hơi???
Ai giúp tui với ((