Nằm vùng ở forum cũng được 3 tuần, thấy cũng có mod nữ nhưng không biết mặt nên mạn phép hỏi các bác.