Em đang làm về đề tài quản lý Bãi gửi xe bằng Access. Em muốn:
Khi xuất xe, dữ liệu vào ra của xe đó sẽ được lưu sang một bảng hay bất cứ một nơi nào khác để mình có thể tra cứu lại