Cái thằng thơ phú rõ từ lâu
Cớ sao không ngẩng, cúi gật đầu
Đề tài chữ nghĩa đâu hết vậy ?
Nghèo từ cũng đặt làm thơ
Chó chu buổi sáng là gì nhỉ?
Gà cúi lo khom để làm chi?
Thứ người móc meo, móc méo
Xá để trong lòng để bận tâm.
Bịa đặt, bày đầu làm chuyện bậy
Bàn bè xa lánh, kẻ cười chê
Lên thói thầy đời, ai qua mặt?
Cứ vẫn ngênh ngang, ngạo ngược, được bao lâu?