Ở giữa Thất Bại và… Thành Công có 1.. con sông tên là.. Bỏ Cuộc … Trên dòng sông đó có 1.... ] cây cầu… ] mang tên Cố Gắng