[/B]LỄ TẾT THẦY


Nhằm tết Đoan ngọ, là ngày mồng năm, hết thảy học trò kẻ thì đem cái này, người đem cái nọ lễ tết thầy. Có học trò kia không lễ thầy chi hết. Ông thầy hỏi, cậu học trò mới lật đật chạy về nói với cha. Người cha dặn:
- Như thầy có hỏi nữa thì nói cha con mắc nhiều việc nên quên phứt đi. Sau không dám vậy nữa.
Cậu học trò lên trường làm y lời cha dặn. Ông thầy nghe lặng thinh hồi lâu, rồi kêu cậu học trò lại:
- Xưa nay con học cũng khá, vậy thầy ra cho con một câu đối, đối được thầy thưởng, bằng dở thầy phạt. Câu đối như vầy: Hán trào tam kiệt: Trương Lương, Hàn Tín, Uất Trì Cung (đời nhà Hán có ba người hào kiệt: Trương Lương, Hàn Tín, Uất Trì Cung).
Cậu học trò đối không đặng, về nhà đọc cho cha nghe. Cha nó cười nói rằng:
- Thầy như vậy thì lễ tết uổng lắm. Thầy con lộn rồi. Con lên thưa lại với thầy rằng Uất Trì Cung là tôi nhà Đường chớ có phải là tôi nhà Hán đâu!
Cậu học trò lên trường thưa với thầy đúng như lời cha nó. Thầy nổi giận, la lớn:
- Đó, chuyện cách đây hơn mấy ngàn năm mà cha mày còn nhớ. Mà lễ tết thầy mồng năm, mỗi năm mới có thì cha mày lại quên !