M dy con
Nghe lời mẹ dạy nhớ nghe con
Tam tòng là mối giữ cho tròn

Tứ đức mối giềng lòng khăn khắn

Phận làm nhi nữ nhớ nghe con

Chữ
công làm việc đừng biếng nhác
Xem xét làm lành nhớ nghe con

Chữ
dung thứ lỗi cho kẻ quấy
Bồi đắp gia đình nhớ nghe con

Chữ
ngôn lời nói cho nhân đức
Kính mẹ thờ cha nhớ nghe con

Chữ
hạnhbốn điều làm cho trọn
Cách ăn thói ở nhớ nghe con

Dẫu cho muôn khổ con chớ nệ

Miễn đạo cho tròn nhớ nghe con

Sớm lo công việc cho cha mẹ

Chiều tầm đạo hạnh nhớ nghe con

Nhẫn nhẫn oan gia đều tiêu hết

Nhịn nhịn thời xong nhớ nghe con

Ai chê con dại con có trí

Chớ giận chi người nhớ nghe con

Kẻ chê con yếu thì con mạnh

Con đừng ghét kẻ nhớ nghe con

Người quấy với con con thứ lỗi

Kẻ xấu tha người nhớ nghe con

Lánh xa kẻ dữ con vô họa

Tầm chốn người lành nhớ nghe con

Cứ tưởng câu lành nơi trong trí

Mãi làm đức hạnh nhớ nghe con

Nối gót liền chơn qua bể khổ

Theo mẹ về ngôi nhớ nghe con

Chen lấn làm chi cuộc đời mộng

Trăm cay ngàn đắng nhớ nghe con

Chẳng thà dưa muối qua cảnh khổ

Mỹ vị mà đau nhớ nghe con

Sớm kệ chiều kinh dằn tánh hỏa

Dập tắt lửa lòng nhớ nghe con

Cải rau hẩm hút qua ngày tháng

Dưa muối bền lòng nhớ nghe con

Con ơi! Hãy nhớ lời mẹ dạy

Một tấm lòng thành nhớ nghe con

Thân con dầu có vùi cát bụi

Mưa nắng đừng sờn nhớ nghe con

Mai cơm chiều cháo con đành vậy

Xin được chữ lành nhớ nghe con

Cảnh thế vui chi rồi lại khổ

Mỗi đạo là nhàn nhớ nghe con

Tu luyện nhọc nhằn trong một buổi

Ngàn năm tự tại nhớ nghe con

Chịu khó đắng cay cùng thế sự

Rồi về cảnh cũ nhớ nghe con

Ai có mắng,con lơ tai điếc

Làm ngơ lấp mắt nhớ nghe con

Mượn tánh dại khờ qua bể khổ

Lấy đời làm đạo nhớ nghe con

Chọn tiếng ngọt ngon khuyên kẻ quấy

Lựa lời chỉ dạy nhớ nghe con

Chớ nói với người lời cay đắng

Lấy điều lễ phép nhớ nghe con

Con ơi! Mẹ dặn lời cặn kẽ

Phải ráng làm tròn nhớ nghe con

Bát nhã thuyền sang qua rước trẻ

Mau mau mẹ đợi nhớ nghe con

Cảnh xưa còn đó con đâu vắng

Ngôi cũ còn đây nhớ nghe con

Mẹ con xa cách ngàn thu đấy

Thương xót lòng này nhớ nghe con

Mẹ cho con xuống nơi trần thế

Phải chịu chia lìa nhớ nghe con

Ngày nay mẹ xuống dìu dắt trẻ

Đạo đức là đường nhớ nghe con

Nhẫn được một điều đi một bước

Nhịn hoài mau tới nhớ nghe con

Kẻ thế chê con ngàn muôn việc

Như trau ngọc sáng nhớ nghe con

Người có nhục con cho đến thế

Như lửa thử vàng nhớ nghe con

Sen nở dưới bùn không lẩm ướt

Cư trần chẳng nhiễm nhớ nghe con

Bạch ngọc chờ con về đặng thưởng

Huỳnh kim đợi trẻ nhớ nghe con

Động đình cảnh cũ mau về ngự

Bồng đảo mẹ chờ nhớ nghe con

Tửu cúc vui chơi nơi cung nguyệt

Thơ thần ngâm vịnh nhớ nghe con

Khi thời non nước khi vân cẩu

Lúc động đình hồ nhớ nghe con

Con ơi! Trổi bước mau về đến

Để mẹ đợi chờ nhớ nghe con

Muôn năm có một kỳ khai đạo

Sớm bước mau về nhớ nghe con

Con nhắm chon ngay đường chánh đạo

Cứ bước lên hoài nhớ nghe con

Con ơi! Chèo xuôi qua bể khổ

Thuyền từ vững lái nhớ nghe con

Dầu cho gió nghịch buồm một cánh

Con giữ lái chèo nhớ nghe con

Sông mê ngui ngút ngoằn khói lửa

Bể khổ luân trầm nhớ nghe con

Con ơi! Trăng tỏ vừng mây áng

Ngọc sang mà lu nhớ nghe con

Bởi tại chẳng chùi nên bụi lắm

Trau tria thì sáng nhớ nghe con

Mẹ thương lắm con, con còn dại

Đem lời chỉ dạy nhớ nghe con

Người nói quấy con con chớ giận

Đừng hờn người đó nhớ nghe con

Kẻ nói xấu con con cam chịu

Đừng rầy người đó nhớ nghe con

Mẹ dạy các con từng nét dấu

Cách ăn thói ở nhớ nghe con

Người quấy mặc người con chớ quấy

Miễn con ở phải nhớ nghe con

Hai bên tả hữu thần soi xét

Chứng có đất trời nhớ nghe con

Luật của thiên đình qua chẳng lọt

Mảy may không khỏi nhớ nghe con

Người có ác tâm làm chuyện ác

Con làm chuyện lành nhớ nghe con

Ai khôn lớn tiếng càng mang họa

Con dại ít lời nhớ nghe con

Kín miệng đó là con có trí

Hở môi mang họa nhớ nghe con

Họa phước không chừng theo lỗ miệng

Tại kêu nó đến nhớ nghe con

Tích ác thì là đều gặp ác

Làm lành lành đén nhớ nghe con

Ở quấy có người đem trả quấy

Phải làm phải trả nhớ nghe con

Con có ghét người người ghét lại

Thương người người mến nhớ nghe con

Con có ghét người trời ghét lại

Thương người trời mến nhớ nghe con

Ai có ghét con con không chết

Để trời phân xử nhớ nghe con

Con giữ đạo lành trau sửa tánh

Mẹ cho con phước nhớ nghe con

Con ơi! Phải chịu thân gió bụi

Mưa nắng đừng sờn nhớ nghe con

Thời con chưa gặp trăng chưa tỏ

Nước cạn chân bày nhớ nghe con

Thân con phận gái thân bề liễu

Tứ đức ráng gìn nhớ nghe con

Nội trợ tề gia khăn sửa trắp

Tam tùng phận gái nhớ nghe con

Sớm kệ trau tria tầm chơn lý

Chiều kinh mở trí nhớ nghe con

Tương rau hẩm hút chờ vận tới

Dưa muối đợi thời nhớ nghe con

Niềm xưa gương sáng trăng in nước

Ước được gái lành nhớ nghe con

Mẹ ở bên sông còn chờ đợi

Con về cho kịp nhớ nghe con

Con có đi về đem tứ đức

Tam tùng con gánh nhớ nghe con

Noi theo đường đó mà đến sớm

Để bước lần dò nhớ nghe con

Tháng đợi trông con mòn đôi mắt

Năm chờ mỏi dạ nhớ nghe con

Mau mau bước sớm thuyền qua rước

Rước trẻ đem về nhớ nghe con

Dạ xưa vắng vẻ không thấy bong

Bến cũ còn chờ nhớ nghe con

Kêu rước khách trần không kẻ đến

Thuyền chèo mỏi cánh nhớ nghe con

Con ơi! Để bước sang thuyền đạo

Mẹ rước con về nhớ nghe con

Đắm chi thế sự mùi tục lụy

Bể ái trầm luân nhớ nghe con

Đến chốn đạo mầu qua nghiệp chướng

Cửa không toan gỡ nhớ nghe con

Tuy xác của con nơi phàm tục

Tâm con lìa thế nhớ nghe con

Trí tịnh phật tiên đều ở trí

Tâm xa ma quỷ nhớ nghe con

Con muốn tìm đâu coi chơn lý

Bằng sái thời thôi nhớ nghe con

Con ơi! Mẹ dặn lời cặn kẻ

Mẹ chỉ phân rành nhớ nghe con

Giả chơn hai lẽ con phân biệt

Tà chánh lọc lừa nhớ nghe con

Xét kỹ cho rành câu chơn lý

Suy cùng phải quấy nhớ nghe con

Nước nọ có trong còn có đục

Trăng tỏ còn mờ nhớ nghe con

Mẹ dạy con không sai sót

Con ráng làm tầm nhớ nghe con

Đạo vốn tại tâm không xa cách

Mở trí thì tường nhớ nghe con

Hễ biết đạo rồi lòng phải giữ

Chí tâm hành thiện nhớ nghe con

Con ở nơi trần lo hành đạo

Mẹ về bồng đảo nhớ nghe con

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT