Dưới đây là tài liệu môn Tin học cơ sở của Trường DH KHTN HCM cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về Tin học để học IT, cũng như thi bằng A Tin học.
Giáo trình tài liệu gồm 3 phần:
Bài giảng:
Chương 1:adf.ly/DSt1u -
 1. adf.ly/DSt1u - Bài 1
 2. adf.ly/DStCK - Bài 2
 3. adf.ly/DStFm - Bài 3
 4. adf.ly/DStGg - Bài 4
Chương 2
 1. adf.ly/DStIG - Bài 1
 2. adf.ly/DStg8 - Bài 2
 3. adf.ly/DSth9 - Bài 3
 4. adf.ly/DStiO - Bài 4
 5. adf.ly/DStiO - adf.ly/DStjQ - Bài 5
Chương 3
 1. adf.ly/DStm5 - Bài 1
 2. adf.ly/DStnv - Bài 2
 3. adf.ly/DStpb - Bài 3
 4. adf.ly/DStqe - Bài 4
 5. adf.ly/DStiO - adf.ly/DStrU - Bài 5
 6. adf.ly/DStsD - Bài 6
Chương 4:
 1. adf.ly/DSttx - Bài 1
 2. adf.ly/DStvF - Bài 2
Bài tập: adf.ly/DSrrg - update

Tài liệu Tham khảo: adf.ly/DSrrg - update