Nếu Con người giống đực là nam giới, con trai, đàn ông...; giống cái là nữ giới, con gái, đàn bà...
Con bò giống đực là con bò đực; giống cái là con bò cái.
Con rùa giống đực là con rùa đực; giống cái là con rùa cái.
...
Vậy theo các bạn Con gà giống đực là gì? giống cái là gì?
Con ba ba giống đực là gì? giống cái là gì?