Download JDK 7 cho window 32bit 64bit Linux MAC, tải JDK 7 mới nhất

Download JDK 7 cho window 32bit 64bit Linux MAC mới nhất JAVA


Phân phối này của JDK bao gồm Java SE bó của NetBeans IDE, mà là một môi trường phát triển tích hợp mạnh mẽ cho việc phát triển các ứng dụng trên nền tảng Java. Tìm hiểu thêm

Bạn phải chấp nhận JDK 7u45 và NetBeans 7.4 License Agreement Cobundle để tải về phần mềm này.


Cảm ơn bạn đã chấp nhận JDK 7u45 và NetBeans 7.4 License Agreement Cobundle, bây giờ bạn có thể tải về phần mềm này.

Download JDK 7 Window 64bit
download
Mã:
http://www.java.net/download/jdk7u60/archive/b15/binaries/jre-7u60-ea-bin-b15-windows-x64-16_apr_2014.exe
Download JDK 7 Win 32bit
Mã:
http://www.java.net/download/jdk7u60/archive/b15/binaries/jre-7u60-ea-bin-b15-windows-i586-16_apr_2014.exe
Linux 32bit
Mã:
http://www.java.net/download/jdk7u60/archive/b15/binaries/jre-7u60-ea-bin-b15-linux-i586-16_apr_2014.tar.gz
Linux 64bit
Mã:
http://www.java.net/download/jdk7u60/archive/b15/binaries/jre-7u60-ea-bin-b15-linux-x64-16_apr_2014.tar.gz
MAC OSX
Mã:
http://www.java.net/download/jdk7u60/archive/b15/binaries/jre-7u60-ea-bin-b15-macosx-x86_64-16_apr_2014.dmg