Thành Ngữ Anh-Việt
Sacrificial lamb tựa Lê Lai cứu Chúa
Brown-noser là dân a dua
Burn the bridge như qua cầu rút ván
Horse (monkey) around giống cà rịch cà tang

Blow out of proportion thích thổi phồng
Saigon moment giây phút long đong
Penny pincher loại dân trùm sò
Jump the gun là sớm bóp cò

Weather the storm vượt qua gian nan
Loose lips sink ships như miệng hại thân
Suck it up ngậm đắng nuốt cay
Hit the road, Jack! Là hãy biến mất ngay!

Average Joe thuộc về dân thường
Neck of the woods là chỗ ở hay địa phương
Abandon the ship bỏ của chạy lấy người
Mayday, mayday…! Cứu mạng, cứu mạng, Trời ơi!

The whole nine yards là chơi xả láng
Scapegoat điển hình kẻ gian
Etch on the stone giống như đinh đóng vào gỗ
Man in skirt là đàn ông SOVO (sợ vợ)