Dưới đây là những cách phổ biến để chứng minh 2 đoạn thẳng bằng nhau trong chương trình hình họ các lớp THCS, các bạn có tham khảo và chọn những cách nhanh và tối ưu nhất để giải bài toán

18 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH HAI ĐOẠN THẲNG BẰNG NHAU


1. Hai đoạn thẳng cùng số đo.
2. Hai đoạn thẳg cùng bằng đoạn thẳng thứ ba.
4. Hai đoạn thẳng cùng bằng tổng, hiệu, trung bình nhân…của hai đoạn thẳng bằng nhau
từng đôi một.
5. Hai đoạn thẳng bằng nhau được suy ra từ tính chất của tam giác cân , tam giác đều…
6. Hai đoạn thẳng tương ứng của hai tam giác bằng nhau.
7. Định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng, định nghĩa đường trung tuyến của tam giác,
định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng.
8. Tính chất của hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật , hình vuông…
9. Tính chất trung tuyến ứng với cạnh huyền, tính chất cạnh đối diện với góc 30
của tam
giác vuông.
10.Tính chất đường phân giác của một góc.
11. Tính chất của cung bằng nhau , dây cung bằng nhau.
12. Tính chất của hai đoạn thẳng song song chắn giữa bởi hai đường thẳng song song.
13. Chứng monh bằng phản chứng.
14. Sử dụng đoạn thẳng định lí Talet.
15. Sử dụng các đoạn thẳng bằng nhau cho trước rồi biến đổi.
16. Sử dụng định lí đường trung bình của tam giác (thuận và đảo).
17. Sử dụng tính chất trọng tâm tính chất của giao điểm ba đường phân giác, tính chất của
giao điểm ba đường trung trực.
18. Sử dụng bình phương của chúng bằng nhau ( có thể sử dụng định lí Pitago, tam giác
đồng dạng, hệ thức lượng trong tam giác, trong đường tròn để đưa về bình phương của
chúng bằng nhau ).