Cách chứng mình các tứ giác nội tiếp một đường tròn trong chương trình hình học lớp 9


6 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH CÁC TỨ GIÁC NỘI TIẾP MỘT ĐƯỜNG TRÒN
  1. Chứng minh cho bốn đỉnh của tứ giác cách đều một điểm nào đó.
  2. Chứng minh tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180 độ
  3. Chứng minh tứ giác có tổng các góc đối bằng nhau.
  4. Chứng minh từ hai đỉnh liên tiếp nhìn hai đỉnh còn lai dưới hai góc bằng nhau.
  5. Chứng minh tổng các góc đối bằng nhau
  6. Chứng minh phản chứng.