PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH CÁC ĐƯỜNG TRÒN ĐỒNG QUI
  1. Chứng minh các đường tròn đi qua một điểm.
  2. Chứng minh giao điểm của hai đường tròn nằm trên các đường tròn khác.
  3. Chứng minh bằng phương pháp phản chứng