kết quả từ 1 tới 5 trên 5

Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 có đáp án

 1. #1
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 96466
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  2.676

  Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 có đáp án

  Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 có đáp án

  Dưới đây là hơn 36 câu bài tập tiếng ANh có đáp án tham khảo lớp 6


  1: Lan: Hello, my ............... is Lan.
  A. name
  B. fine
  C.you
  D.am

  2: Nga: Hi, I .............. Nga.
  A. are
  B.am
  C.is
  D.name

  3: Ba: How ................ you, Nam? Nam: Fine, thanks.
  A. are
  B.am
  C.is
  D.name

  4: I’m ................. , thanks.
  A. are
  B.my
  C.fine
  D.hi

  5: I’m OK, .............. you.
  B.thanks
  C. thank
  D. and

  6: .................., Ba.
  A. How
  B. Hi
  C.Thank
  D.And

  7: I’m fine, thanks. ................. you?
  A. Is
  B.Hello
  C. And
  D. Thank

  8: Hello, ............. name is Mai.
  A. I
  B. My
  C.Is
  D. Fine

  9: Hi, ................ Minh.
  A. I
  B. I are
  C. I is
  D. I’m

  10: I’m fine, and .................. ?
  A. you
  B.how
  C. I
  D.name

  11: Ba: Hoa, ............... is Phong. Hoa: Hi, Phong
  A. You
  B.How
  C. I
  D. This

  12. Lan: Hi, Mai. ................. old are you? Mai: I’m twelve.
  A. What
  B.How
  C. Year
  D.Name

  13: Hoa: Good evening, Lan! Lan: Good ....................., Hoa.
  A, evening
  B. afternoon
  C. night
  D. morning

  14: I’m twelve ................... old.
  A. year
  B. years
  C. fine
  D. night

  15: .................... are fine, thanks. And you?
  A. I
  B. You
  C. We
  D.We’re

  16: Ten + seven = ....................
  A. seventy
  B. ten-seven
  C. seventeen
  D. sixteen

  17: ............... - eight = twelve.
  A. ten
  B. twenty
  C. nine
  D. nineteen

  18: This ................ Nam.
  A. is
  B. are
  C. am
  D. be

  19: Lan: - Good night, Mom. - Mom: Good............, Lan.
  A. night
  B. evening
  C. afternoon
  D. bye

  20: I’m twelve years ....................
  B. good
  C. five
  D. old

  21: What’s ................. name?
  A. you
  B. your
  C. we
  D. classmate

  22: Close your .................,please .
  B. year
  C. book
  D. old

  23: Where ................. you live?
  B. do
  C. is
  D. am

  24: Ba: What is ................ ? Lan: This is a pen.
  B. it
  C. there
  D. this

  25: This is my classroom and that .............. your classroom.
  A. are
  B. is
  C. there
  D. the

  26: Stand ................., please !
  A. up
  B.down
  C. in
  D. on

  27: I live ............... a house.
  A. on
  B. in
  C. is
  D. am

  28: ................ your book, please!
  B. Stand
  C. Sit
  D. Open

  29: I live .............. a street.
  A. in
  B. at
  C. up
  D. on

  30: Lan: How old are you? Hoa: I’m ten ................ .
  A. year
  B. years
  C. old
  D. years old

  .31: Hi. ............. Linh.
  A. I’m B. My name C. I D. We’re
  32: I’m ten ................. .
  A. years B. old C. years old D. fine.
  33: I’m fine, thanks. ......... you?
  A. Are B. Is C. How D. And
  34: What’s this? - It’s ........ eraser.
  A. a B. an C. on D. in
  35: Lan: Is this ........... desk, Nga? Nga: Yes, it is.
  A. you B. I’m C. we’re D. your
  36: Ba: ...... is that? Tan: It’s a window.
  A. Who B. What C. How D. How old
  Quick reply to this message Trả lời       

 2. #2
  Ðến Từ
  Nghệ An
  Thành Viên Thứ: 249510
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3

  Reply: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 có đáp án

  Đây là 1 số dạng bài kiểm tra 15' lớp 6 và đáp án.


  1.There______five books on the table.
  A. are
  B. am
  C. is
  2.She often washes ______ face in the morning.
  A. she
  B. hers
  C. her
  3.Are you students? ______.
  A.Yes, we do
  B. Yes, we are
  C. Yes, I am

  4.


  4.How are you? ______ .
  A. I'm eleven
  B. I'm fine. Thanks
  C. It's great
  5. ______ are you? I am twelve years old.
  A. How old
  B. What
  C. How

  II. Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh (5 điểm).
  1.book / This / my / is /.
  -->This is my book.  2.student / My / Mai / name / . / is / and / a / I'm
  -->My name is Mai and I'm a sudent.  3.age / mother's / your / What / is / ?
  -->What is your mother's age?
  4.father / an / . / is / engineer / My
  --> My father is an engineer/  5.Venezuela / are / from / . / We
  --> We are from Venezuela. 3. Đã cảm ơn ngocsangnam12:


 4. #3
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 211816
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  4

  Reply: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 có đáp án

  Bài viết hữu ích cảm ơn bạn

 5. #4
  Ðến Từ
  Hà Nội
  Thành Viên Thứ: 240744
  Giới tính: Nam
  Bài gửi
  236

  Reply: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 có đáp án

  mấy bài này thằng cháu học lớp 6 còn làm nhanh hơn cả mình
  mãi mãi một tình yêu

 6. #5
  Ðến Từ
  Nghệ An
  Thành Viên Thứ: 249510
  Giới tính: Nữ
  Bài gửi
  3

  Reply: Bài tập trắc nghiệm tiếng anh lớp 6 có đáp án

  I. Chọn câu trả lời đúng nhất (4 điểm).


  Close _____ book.
  A. us
  B. your
  C. we
  D. you  Is this an _____?
  A. bag
  B. book
  C. eraser
  D. ruler  I live _____ Le Loi street.
  A. in
  B. of
  C. at
  D. on  What _____ your parents do?
  A. is
  B. do
  C. does
  D. are  How do you _____ your name ?
  A. spell
  B. close
  C. open
  D. stand

  II. Chuyển các câu sau sang dạng phủ định (dùng dạng viết tắt) và nghi vấn.(6 điểm)

  1.He is a doctor.
  +Phủ định: He isn't a doctor.
  +Nghi vấn: Is he a doctor?

  2.That is a book.
  +Phủ định: That isn't a book.
  +Nghi vấn: Is that a book?

  3.She lives on Pham Hung street.
  +Phủ định: She doesn't live on Pham Hung street.
  +Nghi vấn: Does she live on Pham Hung street?

  4.They are students.
  +Phủ định: They aren't students.
  +Nghi vấn: Are they students?
  5.These are my classmates.
  +Phủ định: These aren't my classmates.
  +Nghi vấn: Are these my classmates?Nhãn