1. Tìm kiếm nội dung từ một trang Web bất kỳ

Bạn có thể tìm kiếm nội dung từ một trang Web bằng lệnh sau:
[Nội dung cần tìm] site:[Địa chỉ trang Web]
Ví dụ:

4 Mẹo Tìm Kiếm Bằng Google

2. Tìm kiếm trang Web có nội dung tương tự

Để tìm kiếm một trang Web có nội dung tương tự bạn có thể dùng lệnh sau:
related:[Địa chỉ trang Web]
Ví dụ:

4 Mẹo Tìm Kiếm Bằng Google

3. Chuyển đổi ngoại tệ

Để chuyển đổi ngoại tệ bằng Google bạn có thể dùng câu lệnh sau:
[Tên loại ngoại tệ dùng chuyển đổi] to [Tên loại ngoại tệ được đổi thành]
Ví dụ:

4 Mẹo Tìm Kiếm Bằng Google

4. Dùng máy tính Online

Để sử dụng chức năng máy tính từ Google bạn nhập như sau:
[Nhập phép tính bình thường]
Ví dụ:

4 Mẹo Tìm Kiếm Bằng Google

Chúc các bạn thành công!