Đây là danh sách task 1+ 2 trong tháng 1-2 năm 2015 phần writing vừa mới được cập nhật xong. Các bạn tham khảo thêm hén

HTML Code:
www.drive.google.com/file/d/0BzfuvKHiTl-oRERYVV9kQkRRVFk/view