Tặng 50% mệnh giá nạp tiền cho TB trả trước (trừ PFC)
- Thời gian: ngày 6/5/2015