Quay cách đây 4-5 về trước... các thánh nhìn e vào lúc đó thế nào