Các bạn có thể xem video trực tiếp được thực hiện bởi Cnet tại đây
hoặc video quay lại:


Hoặc xem trực tiếp tại website của Apple Live nhưng yêu cầu bạn phải xem trên trình duyệt Microsoft Edge Win 10 hoặc các thiết bị của Apple: iPHone, iPad, MAC

apple.com/apple-events/september-2015/