Bài tập Động từ nguyên mẫu và Danh động từ (Gerund, Infinitive) trong tiếng Anh có đáp án

Bài tập lựa chọn Gerund và Infinitive là 1 trong những dạng câu hỏi trắc nghiệm rất thường gặp trong các bài thi, thường sẽ có 4 các lựa chọn khác nhau trong đó sẽ có 2 dạng nguyên mẫu và danh động từ. Nếu không nắm rõ bạn rất co stheer sẽ bị nhầm lẫn. Nếu bạn đang tìm hiểu vấn đề này thì có thể thử sự nắm bắt của mình tới đâu qua 2 bài học chia động từ dưới đây nhé

We decided(buy) ...........a new car.
They've got some work(do).
Peter gave up(smoke) ............
He'd like(fly) ...........an aeroplane.
I enjoy(write) ...........picture postcards.
Do you know what(do) ...........if there's a fire in the shop?
Avoid(make) ...........silly mistakes.
My parents wanted me(be) ...........home at 11 o'clock.
I dream about(build) ...........a big house.
I'm hoping(see) ...........Lisa.

Đáp án
We decided to buy a new car.
They've got some work to do .
Peter gave up smoking .
He'd like to fly an aeroplane.
I enjoy writing picture postcards.
Do you know what to do if there's a fire in the shop?
Avoid making silly mistakes.
My parents wanted me to be home at 11 o'clock.
I dream about building a big house.
I'm hoping to see Lisa.


I can't imagine Peter (go) ...............by bike.
He agreed (buy) ...............a new car.
The question is easy (answer).
The man asked me how (get) ...............to the airport.
I look forward to (see) ...............you at the weekend.
Are you thinking of (visit) ...............London?
We decided (run) ...............through the forest.
The teacher expected Sarah (study) ...............hard.
She doesn't mind (work) ...............the night shift.
I learned (ride) ...............the bike at the age of 5.

Đáp án:
I can't imagine Peter going by bike.
He agreed to buy a new car.
The question is easy to answer .
The man asked me how to get to the airport.
I look forward to seeing you at the weekend.
Are you thinking of visiting London?
We decided to run through the forest.
The teacher expected Sarah to study hard.
She doesn't mind working the night shift.
I learned to ride the bike at the age of 5.Nguồn: englisch-hilfen.de