Tinh hình lá́ e Mới. Cài win 7 lại nen mat het driver theo máy ai giup e tim dc em xin hau ta cai card 50 tuy chon a
Media driver
Wi-fi - bluetootg driver
Video card driver

Mode máy em la VGN-FJ11B-W