Em muốn việt hóa những chổ có chữ tàu như trong hình ra tiếng việt thì làm cánh náo vậy mọi người
ai biết giúp em với