Bài tập biến đổi câu tường thuật trực tiếp gián tiếp tiếng Anh câu tường thuật có đáp án - Reported Speech dạng câu hỏi nâng cao lớp 8 9 10 11 12
Bài tập tiếng Anh câu tường thuật, trực tiếp - gián tiếp trong tiếng Anh có đáp án - Reported Speech
Câu tường thuật là dạng ngữ pháp cũng khá thường gặp trong chương trình học tiếng anh phổ thông. Reported Speech dùng để nói lại lời nói của ai đó 1 cách gián tiếp thay vì trực tiếp. Tuy nhiên để biến đổi câu chúng ta cần nắm vững các nguyên tắc về chuyển đổi các thì và các đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu. Dưới đây là các dạng bài tập về câu tường thuật các bạn ca

Hoàn thành các câu trong bài câu tường thuật. Chú ý sự thay đổi của đại từ và các thì.
 1. "Where is my umbrella?" she asked.
  She asked............................................. ......................
 2. "How are you?" Martin asked us.
  Martin asked us................................................ ...................
 3. He asked, "Do I have to do it?"
  He asked............................................. ......................
 4. "Where have you been?" the mother asked her daughter.
  The mother asked her daughter.......................................... .........................
 5. "Which dress do you like best?" she asked her boyfriend.
  She asked her boyfriend......................................... ..........................
 6. "What are they doing?" she asked.
  She wanted to know.............................................. .....................
 7. "Are you going to the cinema?" he asked me.
  He wanted to know.............................................. .....................
 8. The teacher asked, "Who speaks English?"
  The teacher wanted to know.............................................. .....................
 9. "How do you know that?" she asked me.
  She asked me................................................ ...................
 10. "Has Caron talked to Kevin?" my friend asked me.
  My friend asked me................................................ ...................


Đáp án
 1. She asked where her umbrella was.
 2. Martin asked us how we were.
 3. He asked if he had to do it.
 4. The mother asked her daughter where she had been.
 5. She asked her boyfriend which dress he liked best
 6. She wanted to know what they were doing
 7. He wanted to know if I was going to the cinema
 8. The teacher wanted to know who spoke English
 9. She asked me how I knew that
 10. My friend asked me if Caron had talked to Kevin


 1. "What's the time?" he asked.
  → He wanted to know .................................................. .
 2. "When will we meet again?" she asked me.
  → She asked me .................................................. .
 3. "Are you crazy?" she asked him.
  → She asked him .................................................. .
 4. "Where did they live?" he asked.
  → He wanted to know .................................................. .
 5. "Will you be at the party?" he asked her.
  → He asked her .................................................. .
 6. "Can you meet me at the station?" she asked me.
  → She asked me .................................................. .
 7. "Who knows the answer?" the teacher asked.
  → The teacher wanted to know .................................................. .
 8. "Why don't you help me?" she asked him.
  → She wanted to know .................................................. .
 9. "Did you see that car?" he asked me.
  → He asked me .................................................. .
 10. "Have you tidied up your room?" the mother asked the twins.
  → The mother asked the twins .................................................. .


Đáp án
 1. He wanted to know what the time was
 2. She asked me when we would meet again
 3. She asked him if he was crazy
 4. He wanted to know where they had lived
 5. He asked her if she would be at the party
 6. She asked me if I could meet her at the station
 7. The teacher wanted to know who knew the answer
 8. She wanted to know why he didn't help her
 9. He asked me if I had seen that car
 10. The mother asked the twins if they had tidied up their room
Bài tập câu tường thuật requets(positive)
 1. "Stop talking, Joe," the teacher said.
  → The teacher told Joe .................................................. .
 2. "Be patient," she said to him.
  → She told him .................................................. .
 3. "Go to your room," her father said to her.
  → Her father told her .................................................. .
 4. "Hurry up," she said to us.
  → She told us .................................................. .
 5. "Give me the key," he told her.
  → He asked her .................................................. .
 6. "Play it again, Sam," she said.
  → She asked Sam .................................................. .
 7. "Sit down, Caron" he said.
  → He asked Caron .................................................. .
 8. "Fill in the form, Sir," the receptionist said.
  → The receptionist asked the guest .................................................. .
 9. "Take off your shoes," she told us.
  → She told us .................................................. .
 10. "Mind your own business," she told him.


Đáp án
 1. The teacher told Joe to stop talking
 2. She told him to be patient
 3. Her father told her to go to her room
 4. She told us to hurry up
 5. He asked her to give him the key
 6. She asked Sam to play it again
 7. He asked Caron to sit down
 8. The receptionist asked the guest to fill in the form
 9. She told us to take off our shoes
 10. She told him to mind his own business.(Bài tập câu tường thuật Requests (negative)
 1. "Don't touch it," she said to him.
  → She told him .................................................. .
 2. "Don't do that again," he said to me.
  → He told me .................................................. .
 3. "Don't talk to me like that," he said.
  → He told her .................................................. .
 4. "Don't repair the computer yourself," she warned him.
  → She warned him .................................................. .
 5. "Don't let him in," she said.
  → She told me .................................................. .
 6. "Don't go out without me," he begged her.
  → He begged her .................................................. .
 7. "Don't forget your bag," she told me.
  → She told me .................................................. .
 8. "Don't eat in the lab," the chemistry teacher said.
  → The chemistry teacher told his students .................................................. .
 9. "Don't give yourself up," he advised her.
  → He advised her .................................................. .
 10. "Don't hurt yourselves, boys," she said.
  → She told the boys .................................................. .


Đáp án


 1. She told him not to touch it
 2. He told me not to do that again
 3. He told her not to talk to him like that
 4. She warned him not to repair the computer himself
 5. She told me not to let him in
 6. He begged her not to go out without him
 7. She told me not to forget my bag
 8. The chemistry teacher told his students not to eat in the lab
 9. He advised her not to give herself up
 10. She told the boys not to hurt themselves

Bài tập câu tường thuật pha trộn negative và positive
 1. She said, "Go upstairs."
  → She told me .................................................. .
 2. "Close the door behind you," he told me.
  → He told me .................................................. .
 3. "Don't be late," he advised us.
  → He advised us .................................................. .
 4. "Stop staring at me," she said.
  → She told him .................................................. .
 5. "Don't be angry with me," he said.
  → He asked her .................................................. .
 6. "Leave me alone," she said.
  → She told me .................................................. .
 7. "Don't drink and drive," she warned us.
  → She warned us .................................................. .
 8. "John, stop smoking," she said.
  → She told John .................................................. .
 9. "Don't worry about us," they said.
  → They told her .................................................. .
 10. "Meet me at the cinema." he said.
  → He asked me .................................................. .


Đáp án:
 1. She told me to go upstairs
 2. He told me to close the door behind me
 3. He advised us not to be late
 4. She told him to stop staring at her
 5. He asked her not to be angry with him
 6. She told me to leave her alone
 7. She warned us not to drink and drive
 8. She told John to stop smoking.
 9. They told her not to worry about them.
 10. He asked me to meet him at the cinemaHoàn thành các câu sau với câu điều kiện Lưu ý, có câu là một yêu cầu, một tuyên bố hoặc một câu hỏi
 1. He said, "I like this song."
  → He said .................................................. .
 2. "Where is your sister?" she asked me.
  → She asked me .................................................. .
 3. "I don't speak Italian," she said.
  → She said .................................................. .
 4. "Say hello to Jim," they said.
  → They asked me .................................................. .
 5. "The film began at seven o'clock," he said.
  → He said .................................................. .
 6. "Don't play on the grass, boys," she said.
  → She told the boys .................................................. .
 7. "Where have you spent your money?" she asked him.
  → She asked him .................................................. .
 8. "I never make mistakes," he said.
  → He said .................................................. .
 9. "Does she know Robert?" he wanted to know.
  → He wanted to know .................................................. .
 10. "Don't try this at home," the stuntman told the audience.
  → The stuntman advised the audience .................................................. .


Đáp án
 1. He said that he liked that song
 2. She asked me where my sister was
 3. She said that she didn't speak Italian
 4. They asked me to say hello to Jim
 5. He said that the film had begun at seven o'clock
 6. She told the boys not to play on the grass
 7. She asked him where he had spent his money
 8. He said that he never made mistakes
 9. He wanted to know if she knew Robert
 10. The stuntman advised the audience not to try that at home 1. "I was very tired," she said.
  → She said .................................................. .
 2. "Be careful, Ben," she said.
  → She told Ben .................................................. .
 3. "I will get myself a drink," she says.
  → She says .................................................. .
 4. "Why haven't you phoned me?" he asked me.
  → He wondered .................................................. .
 5. "I cannot drive them home," he said.
  → He said .................................................. .
 6. "Peter, do you prefer tea or coffee?" she says.
  → She asks Peter .................................................. .
 7. "Where did you spend your holidays last year?" she asked me.
  → She asked me .................................................. .
 8. He said, "Don't go too far."
  → He advised her .................................................. .
 9. "Have you been shopping?" he asked us.
  → He wanted to know .................................................. .
 10. "Don't make so much noise," he says.
  → He asks us


Đáp án
 1. She said that she had been very tired
 2. She told Ben to be careful
 3. She says that she will get herself a drink
 4. He wondered why I hadn't phoned him
 5. He said that he could not drive them home
 6. She asks Peter if he prefers tea or coffee
 7. She asked me where I had spent my holidays the year before
 8. He advised her not to go too far
 9. He wanted to know if we had been shopping
 10. He asks us not to make so much noise

Theo: ego4u.com