Bài tập tiếng Anh câu mong ước Wish có đáp án

Mong ước(wish) là câu thể hiện ước muốn của mình ở thời điểm hiện tại, tương lai hoặc quá khứ. Dạng ngữ pháp này cũng khá thường gặp trong tiếng anh và cuộc sống hằng ngày. Để làm chủ nó các bạn có thể thực hành với những bài tập dưới đây

Bài tập câu mong ước wish 1 có đáp án
Tôi muốn mọi thứ đã khác! Dùng từ ‘wish’ + past simple về những điều tôi không thích. Bạn có thể đặt trong 'rằng' nếu bạn muốn, hoặc để nó ra.

1) I don't have a car
==>


2) I can’t play the piano.
==>


3) I'm at work
==>


4) It's winter
==>


5) I'm ill
==>


6) I don't have new shoes
==>


7) I can't afford to go on holiday==>
==>


8) I don't have time to read lots of books
==>


9) I can't drive
==>


10) My laptop is broken
==>

Đáp án:

  1. I wish that I had a car.
  2. I wish that I could play the piano.
  3. I wish that I wasn't at work
  4. I wish that it wasn't winter.
  5. I wish that I wasn't ill
  6. I wish that I had new shoes
  7. I wish that I could afford to go on holiday
  8. I wish that I had time to read lots of books
  9. I wish that I could drive
  10. I wish that my laptop wasn't broken
Bài tập câu mong ước 2: Chọn từ đúng để điền vào khoảng trống
1 I don't understand this point of grammar. I wish I ........... it better.
A understood
B would understand
C had understood


2 It never stops raining here. I wish it ........... raining.
A stopped
B would stop
C had stopped


3 I should never have said that. I wish I ........... that.
A didn't say
B wouldn't say
C hadn't said


4 I miss my friends. I wish my friends ........... here right now.
A were
B would be
C had been


5 I speak terrible English. I wish I ........... English well.
A spoke
B would speak
C had spoken


6 I cannot sleep. The dog next door is making too much noise. I wish it ........... quiet.
A kept
B would keep
C had kept


7 This train is very slow. The earlier train was much faster. I wish I ........... the earlier train.
A caught
B would catch
C had caught


8 I didn't see the TV programme but everybody said it was excellent. I wish I ........... it.
A saw
B would see
C had seen


9 I went out in the rain and now I have a bad cold. I wish I ........... out.
A didn't go
B wouldn't go
C hadn't gone


10 This movie is terrible. I wish we ........... to see another one.
A went
B would go
C had gone


11 I hate living in England. It's cold and it's damp. I wish I ........... in Spain.
A lived
B would live
C had lived


12 I love California. I wish I ........... there right now.
A were
B would be
C had been


13 My car is too small. I wish I ........... a bigger one.
A had
B would have
C had had


14 I was only in Miami for a week. I wish I ........... more time there but I had to go on to New York.
A had
B would have
C had had


15 My face is bright red. I wish I ........... in the sun so long yesterday.
A didn't sit
B wouldn't sit
C hadn't sat


16 It was supposed to be a secret. I wish you ........... him.
A didn't tell
B wouldn't tell
C hadn't told


17 They didn't offer me the job. I wish they ........... it to me.
A offered
B would offer
C had offered


18 You're always moaning about something or other. I wish you ...........
A shut up
B would shut up
C had shut up


19 I hate having red hair. I wish I ........... blonde hair.
A had
B would have
C had had


20 This exercise is very boring. I wish the teacher ........... us some more interesting things to do.
A gave
B would give
C had given

Đáp án:
1A 2B 3C 4A 5A 6B 7C 8C 9C 10C 11A 12A 13A 14C 15C 16C 17C 18B 19A 20B