Từ vựng tên các hành tinh trong hệ mặt trời tiếng Anh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, hệ mặt trời gồm 8 hành tinh

Từ vựng tên các hành tinh trong hệ mặt trời tiếng Anh: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ
Hiện tại Hệ Mặt trời gồm có 8 hành tinh là: Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Hải Vương Tinh và Thiên Vương Tinh, sao Diêm Vương Tinh trước đây cũng là 1 trong những hành tinh trong hệ mặt trời, tuy nhiên hiện tại đã bị bác br

 • Mercury: /’mɜ:kjɘri/ Thủy tinh
 • Venus: /’vi:nɘs/ Kim tinh
 • Earth: /ɜ:θ/ Trái đất
 • Mars: /mɑ:z/ Hỏa tinh
 • Jupiter: /’dʒu:pɪtɘr/ Mộc tinh
 • Saturn: /’sætɘn/ Thổ tinh
 • Uranus: /’jʊɘrɘnɘs/ Thiên vương tinh
 • Neptune: /’neptju:n/ Hải Dương Tinh
 • Pluto: /’plu:tɘʊ/ Diêm Vương Tinh
 • Asteroid: /’æstərɔɪd/ Tiểu hành tinh
 • Comet: /’kɒmɪt/ Sao chổi
 • Sun: /sʌn/ Mặt trời