Ngày 16/12/2015 UBND tỉnh Nghệ An đã công bố bộ đơn giá xây dựng công trình số 5911/QĐ-UBND,5912/QĐ-UBND, 5913/QĐ-UBND, 5914/QĐ-UBND, 5915/QĐ-UBND, 5916/QĐ-UBND, 5917/QĐ-UBND

Bộ đơn giá bao gồm 7 tập :

1. Tập bảng giá ca máy - công văn số 5911/QĐ-UBND

2. Tập đơn giá phần Khảo sát xây dựng - công văn số 5912/QĐ-UBND

3. Tập đơn giá phần Xây dựng - công văn số 5913/QĐ-UBND

4. Tập đơn giá phần Lắp đặt - công văn số 5914/QĐ-UBND

5. Tập đơn giá phần Sửa chữa - công văn số 5915/QĐ-UBND

6. Tập đơn giá phần Xây lắp đường dây tải điện - công văn số 5916/QĐ-UBND

7. Tập đơn giá phần Lắp đặt trạm biến áp - công văn số 5917/QĐ-UBND

Hiện nay phần mềm Dự toán F1 đã cập nhật chính xác, đầy đủ toàn bộ nội dung của bộ đơn giá 5911/QĐ-UBND,5912/QĐ-UBND, 5913/QĐ-UBND, 5914/QĐ-UBND, 5915/QĐ-UBND, 5916/QĐ-UBND, 5917/QĐ-UBND và cung cấp hoàn toàn miễn phí cho các khách hàng đang sử dụng phần mềm (Lưu ý: Kể cả bản dự toán F1 miễn phí).