mình mới học c# nên hông bít nhìu....cái chương trình mình mới viết khi nhất nút thoát nó hiện lên thông báo nhấn no thì quay lại nhấn yes nó không thoát mà hiện lại thông báo đó một lần nữa nhấn yes lần nữa thì mới tắt...bạn nào bít chỉ mình sửa với...
full code của mình
Mã:
namespace WindowsFormsApplication2{
  public partial class Form1 : Form
  {
    private DialogResult ketqua;


    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }


    private void ghinhoCheckbox_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
    {


    }


    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.userText.ResetText();
      this.passText.ResetText();
      this.userText.Focus();
    }


    private void tenDangnhap_Label_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.userText.Focus();
    }


    private void matKhau_Label_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      this.passText.Focus();
    }


    


    private void dangNhap_Button_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string thongbao;
      if (this.userText.Text == "minhtuan9231")
      {
        if (this.passText.Text == "minhtuan9231")
        {
          thongbao = "Đăng Nhập Thành Công";
          thongbao += "\n\rTên Đăng Nhập Là: ";
          thongbao += "\"" + " " + this.userText.Text.ToString() + " " + "\"";
          if (this.ghinhoCheckbox.Checked == true)
          {
            thongbao += "\n\r Bạn Đã Ghi Nhớ Tài Khoản.";
          }
          MessageBox.Show(thongbao, "Thông Báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
        }
        else
        {
          thongbao = "Sai Mật Khẩu";
          ketqua = MessageBox.Show(thongbao, "Thông Báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
          if(ketqua == DialogResult.OK)
          {
            this.passText.ResetText();
            this.passText.Focus();
          }
        }
      }
      else
      {
        thongbao = "Sai Tên Đăng Nhập";
        ketqua = MessageBox.Show(thongbao, "Thông Báo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
        if(ketqua == DialogResult.OK)
        {
          this.userText.ResetText();
          this.passText.ResetText();
          this.userText.Focus();
        }
      }
    }


    
    


    private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
    {
      ketqua = MessageBox.Show("Bạn Thực Sự Muốn Thoát?", "Thông Báo", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question);
      if (ketqua == DialogResult.Cancel)
      {
        e.Cancel = true;
      }
    }


    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ketqua = MessageBox.Show("Bạn Thực Sự Muốn Thoát?", "Thông Báo", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Question);
      if (ketqua == DialogResult.OK)
      {
        Application.Exit();
      }
    }
  }
}