hard reset lvmobile lv 18
chia sẽ chút kinh nghiệm cho anh em lụm lúa
ai đã trãi qua rồi đừng chém > thank
nhấn phím power + volume up lên màn hình rồi thả
bứoc tiếp theo phải làm sao chắc các bạn đã biết rồi....