Bài tập hóa học Kim loại luyện thi đại học có đáp án

Chương KIM loại là chương sẽ có rất nhiều các bài tập trong đề thi trắc nghiệm hóa học trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học. Vì thế ôn và nắm vững phần này sẽ giúp các bạn củng cố kiến thức hơn rất nhiều. Nếu bạn đang tìm để để luyện thì thì có thể tham khảo một số bài dưới đây


1. Biết thể tích 1 mol của mỗi kim loại Al, Li, K tương ứng là 10 (cm3); 13,2 (cm3); 45,35 (cm3), có thể tính được khối lượng riêng của mỗi kim loại trên lần lượt là
A.2,7 (g/cm3); 1,54 (g/cm3); 0,86 (g/cm3)
C.0,53 (g/cm3); 0,86 (g/cm3); 2,7 (g/cm3)
B.2,7 (g/cm3); 0,86 (g/cm3); 0,53 (g/cm3)
D.2,7 (g/cm3); 0,53 (g/cm3) ; 0,86 (g/cm3)


2. Câu nào sau đây không đúng
A. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có ít (1 đến 3e)
B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử phi kim thường có từ 4 đến 7e
C. Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại có bán kính nhỏ hơn nguyên tử phi kim
D. Trong cùng nhóm A, số electron ngoài cùng của các nguyên tửlà bằng nhau


3. Câu nào sau đây đúng
A. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại thường có từ 4 đến 7e
B. Số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tửphi kim thường có từ 1 đến 3e
C. Trong cùng chu kỳ, nguyên tửkim loại có bán kính lớn hơn nguyên tử phi kim
D. Trong cùng nhóm A, số electron ngoài cùng của các nguyên tử thường khác nhau


4. Kim loại nhẹ có nhiều ứng dụng trong kỹ thuật và đời sống là
A. Mg
B. Al
C. Fe
D. Cu


5. Cấu hình electron sau đây ứng với nguyên tử của các nguyên tố lần lượt là
(a) 1s22s22p63s1(b) 1s22s22p63s23p64s2(c) 1s22s1 (d)1s22s22p63s23p1
A. Ca. Na, Li, Al
B. Na, Ca, Li, Al
C. Na, Li, Al, Ca
D. Li, Na, Al, Ca


6. Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 nồng độ 0,1M, khi phản ứng kết thúc, thu được
A. 2,16 gAgB. 0,54 gAg C. 1,62 gAgD. 1,08 gAg


7. Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 nồng độ 0,1M, khi phản ứng kết thúc, khối lượng lá kẽm tăng thêm
A. 0,65 g B. 1,51 gC. 0,755 gD. 1,30 g


8. Ngâm một đinh sắt trong 200 ml dung dịch CuSO4. Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh săt ra khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thấy khối lượng đinh sắt tăng thêm 1,6 gam. Nồng độ ban đầu của dung dịch CuSO4 là
A. 1MB. 0,5MC. 2M D. 1,5M


9. Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra khỏi dung dịch thì lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%. Khối lượng của vật sau phản ứng là
A. 27,00g B. 10,76g C. 11,08gD. 17,00g


10. Ngâm một lá Niken trong các dung dịch loãng các muối sau: MgCl2, NaCl, Cu(NO3)2, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2. Niken sẽ khử được các muối
A. AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2.B. AlCl3, MgCl2, Pb(NO3)2.
C. MgCl2, NaCl, Cu(NO3)2D. Cu(NO3)2, Pb(NO3)2.


11. Hoà tan 58 gam muối CuSO4.5H2O vào nước được 500 ml dung dịch CuSO4. Cho dần dần bột sắt vào 50 ml dung dịch trên, khuấy nhẹ cho đến khi hết màu xanh. Lượng sắt đã tham gia phản ứng là
A. 2,5984gB. 0,6496gC. 1,2992g D. 1,9488g


12. Cho 4 cặp oxi hoá - khử: Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag ; Cu2+/Cu. Dãy cặp xếp theo chiều tăng dần về tính oxi hoá và giảm dần về tính khử là
A.Fe2+/Fe;Cu2+/Cu ; Fe3+/Fe2+;Ag+/Ag . C.Ag+/Ag ;Fe3+/Fe2+; Cu2+/Cu; Fe2+/Fe.
B.Fe3+/Fe2+; Fe2+/Fe;Ag+/Ag ;Cu2+/Cu.D.Cu2+/Cu;Fe2+/Fe; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag .


13. Cho dung dịch Fe2(SO4)3 tác dụng với kim loại Cu được FeSO4 và CuSO4. Cho dung dịch CuSO4 tác dụng với kim loại Fe được FeSO4 và Cu. Qua các phản ứng xảy ra ta thấy tính oxi hoá của các ion kim loại giảm dần theo dãy sau
A. Cu2+ ; Fe3+ ; Fe2+. B.Fe3+ ; Cu2+ ; Fe2+.C. Cu2+ ; Fe2+ ; Fe3+.D.Fe2+ ; Cu2+ ; Fe3+.


14. Dung dịch FeSO4có lẫn tạp chất CuSO4. Phương pháp hoá học đơn giản để loại được tạp chất là
A. điện phân dung dịch với điện cực trơ đến khi hết màu xanh
B. chuyển 2 muối thành hidroxit, oxit, kim loại rồi hoà tan bằng H2SO4 loãng
C. thả Mg vào dung dịch cho đến khi hết màu xanh
D. thả Fe dư vào dung dịch, chờ phản ứng xong rồi lọc bỏ chất rắn


15. Để làm sạch một loại thuỷ ngân có lẫn các tạp chất kẽm, thiếc, chì có thể dùng cách
A. hoà tan loại thuỷ ngân này trong dung dịch HCl dư
B. hoà tan loại thuỷ ngân này trong axit HNO3 loãng, dư, rồi điện phân dung dịch
C. khuấy loại thuỷ ngân này trong dung dịch HgSO4 loãng, dư rồi lọc dung dịch
D. đốt nóng loại thuỷ ngân này và hoà tan sản phẩm bằng axit HCl


16. Ngâm một lá Pb trong dung dịch AgNO3 sau một thời gian lượng dung dịch thay đổi 0,8 gam. Khi đó khối lượng lá Pb
A. không thay đổiB. giảm 0,8 gC. tăng 0,8 g D. giảm 0,99 g


17. Ngâm một lá kẽm trong dung dịch muối sunfat có chứa 4,48 gam ion kim loại điện tích 2+. Sau phản ứng, khối lượng lá kẽm tăng thêm 1,88 gam. Công thức hoá học của muối sunfat là
A. CuSO4. B. FeSO4.C. NiSO4.D. CdSO4.


18. Ngâm một lá kẽm trong dung dịch có hoà tan 4,16 gam CdSO4. Phản ứng xong, khối lượng lá kẽm tăng 2,35%. Khối lượng lá kẽm trước khi phản ứng là
A. 60 gam B. 40 gam C. 80 gam D. 100 gam


19. Có các kim loại Cs, Fe, Cr, W, Al. Độ cứng của chúng giảm dần theo thứ tự
A. Cs, Fe, Cr, W, Al. B. W, Fe, Cr, Cs, AlC. Cr, W, Fe, Al, CsD. Fe, W, Cr, Al, Cs


20. Có các kim loại Os, Li, Mg, Fe, Ag. Tỷ khối của chúng tăng dần theo thứ tự
A. Os, Li, Mg, Fe, AgB. Li, Fe, Mg, Os, AgC. Li, Mg, Fe, Os, Ag D. Li, Mg, Fe, Ag, Os


21. Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn điện của chúng giảm dần theo thứ tự
A. Ag, Cu, Au, Al, Fe B. Ag, Cu, Fe, Al, Au C. Au, Ag, Cu, Fe, AlD. Al, Fe, Cu, Ag, Au


22. Có các kim loại Cu, Ag, Fe, Al, Zn. Độ dẫn nhiệt của chúng giảm dần theo thứ tự
A. Cu, Ag, Fe, Al, ZnB. Ag, Cu, Al, Zn, Fe C. Al, Fe, Zn, Cu, Ag D. Al, Zn, Fe, Cu, Ag


23. Trong những câu sau, câu nào không đúng
A. Trong hợp kim có liên kết kim loại hoặc là liên kết cộng hoá trị
B. Tính chất của hợp kim phụ thuộc vào thành phần, cấu tạo của hợp kim
C. Hợp kim có tính chất hoá học khác tính chất của các kim loại tạo ra chúng
D. Hợp kim có tính chất vật lý và tính cơ học khác nhiều các kim loại tạo ra chúng


24. Trong những câu sau, câu nào đúng
A. Trong hợp kim có liên kết kim loại hoặc là liên kết ion
B. Tính chất của hợp kim không phụ thuộc vào thành phần, cấu tạo của hợp kim
C. Hợp kim có tính chất hoá học tương tự tính chất của các kim loại tạo ra chúng
D. Hợp kim có tính chất vật lý và tính cơ học khác nhiều các kim loại tạo ra chúng


25. Trong những câu sau, câu nào đúng
A. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của hợp kim tốt hơn các kim loại tạo ra chúng
B. Khi tạo thành liên kết cộng hoá trị, mật độ electron tự do trong hợp kim giảm
C. Hợp kim thường có độ cứng kém các kim loại tạo ra chúng
D. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường cao hơn so với các kim loại tạo ra chúng


26. Trong những câu sau, câu nào không đúng
A. Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của hợp kim tốt hơn các kim loại tạo ra chúng
B. Khi tạo thành liên kết cộng hoá trị, mật độ electron tự do trong hợp kim giảm
C. Hợp kim thường có độ cứng và dòn hơn các kim loại tạo ra chúng
D. Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường thấp hơn so với các kim loại tạo ra chúng


27. Trong những câu sau, câu nào không đúng
A. Hợp kim Fe – Mn được tạo bới liên kết kim loại
B. Hợp kim Sn – Pb được tạo bới liên kết kim loại
C. Hợp kim AuZn được tạo bới liên kết kim loại
D. Hợp kim Fe3C được tạo bới liên kết cộng hoá trị


28. Hoà tan 6 gam hợp kim Cu – Ag trong dung dịch HNO3 tạo ra được 14,68 gam hỗn hợp muối Cu(NO3)2 và AgNO3. Thành phần % khối lượng của hợp kim là
A. 50% Cu và 50% Ag B. 64% Cu và 36% Ag
C. 36% Cu và 64% Ag D. 60% Cu và 40% Ag


29. Một loại đồng thau chứa 60% Cu và 40% Zn. Hợp kim này có cấu tạo tinh thể hợp chất hoá học. Công thức hoá học của hợp kim là
A. CuZn2 B. Cu2Zn C. Cu2Zn3 D. Cu3Zn2


30. Một hợp kim tạo bởi Cu, Al có cấu tạo tinh thể hợp chất hoá học và có chứa 12,3% lượng nhôm. Công thức hoá học của hợp kim là
A. Cu3AlB. CuAl3 C. Cu2Al3D. Cu3Al2


31. Trong hợp kim Al – Ni cứ 5 mol Al thì có 0,5 mol Ni. Thành phần % của hợp kim là
A. 18% Al và 82% NiB. 82% Al và 18% Ni C. 20% Al và 80% NiD. 80% Al và 20% Ni


32. Hợp kim Fe – Zn có cấu tạo tinh thể dung dịch rắn. Hoà tan 1,165 gam hợp kim này bằng dung dịch axit HCl dư thoát ra 448 ml khí hidro (đktc). Thành phần % của hợp kim là
A. 72,0% Fe và 28,0% Zn B. 73,0% Fe và 27,0% Zn
C. 72,1% Fe và 27,9% ZnD. 27,0% Fe và 73,0% Zn


33. Cho các câu phát biểu về vị trí và cấu tạo của kim loại sau:
(I): Hầu hết các kim loại chỉ có từ 1e đến 3e lớp ngoài cùng.
(II): Tất cả các nguyên tố nhóm B đều là kim loại
(III): Ở trạng thái rắn, đơn chất kim loại có cấu tạo tinh thể
(IV): Liên kết kim loại là liên kết được hình thành do sức hút tương hỗ tĩnh điện giữa các ion dương kim loại và lớp electron tự do
Những phát biểu nào đúng ?
A- Chỉ có I đúng B- Chỉ có I, II đúng
C- Chỉ có IV saiD- Cả I, II, III, IV đều đúng


34.Kim loại có những tính chất vật lí chung nào sau đây?
A- Tính dẻo, tính dẫn điện, nhiệt độ nóng chảy cao.
B-Tính dẻo, tính dẫn điện và nhiệt, có ánh kim.
C-Tính dẫn điện và nhiệt, có khối lượng riêng lớn, có ánh kim.
D-Tính dẻo, có ánh kim, rất cứng.


35. Dãy kim loại nào sau đây đã được xếp theo chiều tăng dần của tính khử?
A- Al, Mg, Ca, K B- K, Ca, Mg, Al C- Al, Mg, K, CaD- Ca, K, Mg, Al


36. Để điều chế các kim loại Na, Mg, Ca trong công nghiệp, người ta dùng cách nào trong các cách sau?
A- Điện phân dung dịch muối clorua bão hoà tương ứng có vách ngăn.
B- Dùng H2 hoặc CO khử oxit kim loại tương ứng ở nhiệt độ cao.
C- Dùng kim loại K cho tác dụng với dung dịch muối clorua tương ứng.
D- Điện phân nóng chảy muối clorua khan tương ứng.


37. Kết luận nào sau đây không đúng về tính chất của hợp kim:
A- Liên kết trong đa số tinh thể hợp kim vẫn là liên kết kim loại.
B- Hợp kim thường dẫn nhiệt và dẫn điện tốt hơn kim loại nguyên chất
C- Độ cứng của hợp kim thường lớn hơn độ cứng của kim loại nguyên chất.
D- Nhiệt độ nóng chảy của hợp kim thường thấp hơn nhiệt độ nóng chảy của kim loại nguyên chất.


38. Kết luận nào sau đây không đúng?
A- Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt độ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học.
B- Nối thanh Zn với vỏ tàu thuỷ bằng thép thì vỏ tàu thuỷ sẽ được bảo vệ.
C- Để đồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì đồ vật đó sẽ bị ăn mòn điện hoá.
D- Một miếng vỏ đồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây xát tận bên trong, để trong không khí ẩm thì Sn sẽ bị ăn mòn trước.


39. Ngâm lá kẽm trong dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4. Phản ứng xong thấy khối lượng lá kẽm:
A: tăng 0,1 (g) B: tăng 0,01 (g) C: giảm 0,1 (g) D: không thay đổi


40. Có những pin điện hóađược ghép bởi các cặp oxi hóa -khử chuẩn sau:
a, Ni2+/ Ni và Zn2+/ Zn b, Cu2+/ Cu và Hg2+/ Hgc, Mg2+/ Pb2+/ Pb
Điện cực dương của các pin điện hóa là:
A: Pb, Zn, Hg B: Ni, Hg, Pb C: Ni, Cu, MgD: Mg, Zn, Hg


41. Câu nào đúng trong các câu sau :Trong ăn mòn điện hóa, xảy ra
A. sự ôxi hóa ở cực dươngC. sự ôxi hóa ở cực dương và sự khử ở cực âm
B. sự khử ở cực âm D. sự ôxi hóa ở cực âm và sự khử ở cực dương


42. Khi điện phân dung dịch CuCl2 bằng điện cực trơ trong một giờ với cường độ dòng điện 5 ampe.
Lượng đồng giải phóng ở catôt là:
A: 5,9(g)B: 5,5(g) C:7,5(g)D: 7,9(g)


43.Phát biểu nào sau đây là không đúng
A. Gỉ sắt có công thức hoá học là Fe3O4. xH2O.
B. Gỉ đồng có công thức hoá học là Cu(OH)2. CuCO3.
C. Các đồ dùng bằng sắt thường bị ăn mòn do không được chế tạo từ Fe tinh khiết mà thường có lẫn các tạp chất khác.
D. Trong quá trình tạo thành gỉ Fe, ở anôt xảy ra quá trìnhO2 +2H2O + 4e ® 4OH-


44. Câu nào sau đây đúng
A. Miếng hợp kim Zn- Cu để trong không khí ẩm bị phá hũy là do ăn mòn hóa học
B. Trong hai cặp ôxi hóa khử sau: Al3+/Al và Cu2+/Cu; Al3+ không ôxi hóa được Cu
C. Để điều chế Na người ta điện phân NaCl nóng chảy
D. Hầu hết các kim loại không oxi hoá được N+5.S+6 trong axit HNO3 , H2SO4 xuống số ôxi hóa thấp hơn.


45. Câu nào sau đây đúng
Cho bột sắt vào dung dịch HCl sau đó thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4. Quan sát thấy hiện tượng sau:
A. Bọt khí bay lên ít và chậm hơn lúc đầu. C. Không có bọt khí bay lên
B. Bọt khí bay lên nhanh và nhiều hơn lúc đầu D. Dung dịch không chuyển màu


46. Có các kim loại Mg, Ni, Sn, Cu. Kim loại nào có thể dùng để bảo vệ điện hóa vỏ tàu biển làm bằng thép.
A: NiB: MgC: Sn, D: Cu


47. Đồng kim loại thay thế ion bạc trong dung dịch, kết quả có được là sự tạo thành bạc kim loại và ion
đồng. Điều này chỉ ra rằng:
A. Phản ứng trao đổi xảy raC. Cặp oxihoá - khử Ag+/Ag có thế điện cực chuẩn cao hơn Cu2+/Cu
B. Bạc ít tan hơn đồng D. Kim loại đồng dễ bị khử


48. Cho dòng điện 3A đi qua một dung dịch đồng (II) nitrat trong 1 giờ thì lượng đồng kết tủa trên catot là:
A. 18,2 gam B. 3,56 gam C. 31,8 gamD. 7,12 gam


49. Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4.Sau một thời gian phản ứng, lấy lá Fe ra rửa nhe, làm khô, đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6g. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là
A). 12,8gB). 8,2g C). 6,4g D). 9,6g


50.Một cation kim loại M có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là: 2s2 2p6. Vậy, cấu hình electron lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử kim loại M không thể là
A). 3s1 B). 3s2 3p1C). 3s2 3p3D). 3s2


51.Cho các trường hợp sau, trường hợp kim loại bị ăn mòn điện hoá là
A). Cho kim loại Zn vào dung dịch HCl B). Thép các bon để trong không khí ẩm
C). Đốt dây Fe trong khí O2D). Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 loãng


52.Một sợi dây Cu nối với một sợi dây Fe để ngoài không khí ẩm, sau một thời gian có hiện tượng
A). Dây Fe và dây Cu bị đứt B). Ở chỗ nối dây Fe bị mủn và đứt
C). Ở chỗ nối dây Cu bị mủn và đứt D). Không có hiện tượng gì


53.Cho các ion:Ca2+, K+, Pb2+, Br-, SO, NO. Trong dung dịch, những ion không bị điện phân là
A). Pb2+, Ca2+, Br- , NOB). Ca2+, K+, SO, NO
C). Ca2+, K+, SO, Br-D). Ca2+, K+, SO, Pb2+


54.Một kim loại M tác dụng được với dung dịch HCl, dung dịch Cu(NO3)2 , dung dịch HNO3 đặc nguội.Kim loại M là
A). AlB). Ag C). ZnD). Fe


55.Cho các cặp oxi hoá - khử sau: Zn2+/Zn ,Cu2+/Cu , Fe2+/Fe. Biết tính oxi hoá của các ion tăng dần theo thứ tự:Zn2+ ,Fe2+ ,Cu2+, tính khử giảm dần theo thứ tự: Zn, Fe, Cu. Trong các phản ứng hoá học sau, phản ứng không xảy ra là:
A). Cu + FeCl2 B). Fe + CuCl2C). Zn + CuCl2 D). Zn + FeCl2


56.Để tách riêng từng kim loại ra khỏi dung dịch chứa đồng thời muối AgNO3 và Pb(NO3)2 , người ta dùng lần lượt các kim loại
A). Cu, FeB). Pb, Fe C). Ag, PbD). Zn, Cu


57.Cho 10,4 gam hỗn hợp bột gồm Mg, Fe tác dụng vừa dủ với 400 mldung dịch HCl. Kết thúc phản ứng thu được 6,72 lit khí(đktc). Thành phần % về khối lượng Mg, Fe và nồng độ mol/l của dung dịch HCl ban đầu lần lượt là
A). 46,15%; 53,85%; 1,5MB). 11,39%; 88,61%; 1,5M
C). 53,85%; 46,15%; 1MD). 46,15%; 53,85%; 1M


58.Cho các dung dịcha)HCl ,(b)KNO3 ,(c) HCl+KNO3 ,(d)Fe2(SO4)3 . Bột Cu bị hoà tan trong các dung dịch
A). (c), (d) B). (a), (b)C). (a), (c)D). (b), (d)


59.Cho các phương trình điện phân sau, phương trình viết sai là
A). 4AgNO3 + 2H2O 4Ag + O2 +4HNO3
B). 2CuSO4+ 2H2O 2Cu + O2 +2H2SO4
C). 2MCln 2M + nCl2
D). 4MOH 4M+2H2O


60.Những nhóm nào dưới đây ngoài nguyên tố kim loại còn có nguyên tố phi kim?
A. IA (trừ hidro) và IIA B. IIIA đến VIIIA
C. IB đến VIII BD. Họ lantan và họ actini


61.Cấu hình của nguyên tử hay ion nào dưới đây được biểu diễn không đúng?
A. Cr (Z = 24) [Ar] 3d54s1B. Mn2+ (Z = 25) [Ar] 3d34s2
C. Fe3+ (Z = 26) [Ar] 3d5D. Cu (Z = 29) [Ar] 3d104s1


62.Tính chất vật lý nào dưới đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?
A. Ánh kim.B.Tính dẻo. C. Tính cứng.D.Tính dẫn điện và nhiệt.


63.Dãy so sánh tính chất vật lý của kim loại nào dưới đây là không đúng?
A. Dẫn điện và nhiệt Ag > Cu > Al > Fe B. Tỉ khối Li < Fe < Os.
C. Nhiệt độ nóng chảy Hg < Al < WD. Tính cứng Cs < Fe < Al ~ Cu < Cr


64.Tính chất đặc trưng của kim loại là tính khử vì:
A. Nguyên tử kim loại thường có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng.
B. Nguyên tử kim loại có năng lượng ion hóa nhỏ.
C. Kim loại có xu hướng nhận thêm electron để đạt đến cấu trúc bền.
D. Nguyên tử kim loại có độ âm điện lớn.


65.Cho =-0,13V. Xác định suất điện động chuẩn của pin điện hóa Zn-Pb
A. +0,63VB. - 0,63VC. - 0,89VD. 0,89V


66.Phản ứng nào dưới đây xảy ra theo chiều thuận? Biết giá trị thế điện cực chuẩn:


Eo -2,37 -0,76 -0,13 +0,34
A. Zn + Mg2+ ® Zn2+ + Mg B. Zn + Pb2+ ® Zn2+ + Pb
C. Cu + Pb2+ ® Cu2+ + Pb D. Cu + Mg2+ ® Cu2+ + Mg
67.Phản ứng nào dưới đây không đúng? Biết giá trị thế điện cực chuẩn:
Eo -2,37 -0,44 +0,34 +0,77 +0,80


A. Mg (dư) + 2Fe3+ ® Mg2+ + 2Fe2+ B. Fe + 3Ag+ (dư) ® Fe3+ + 3Ag
C. Fe + 2Fe3+ ® 3Fe2+ D. Cu + 2Fe3+ ® Cu2+ + 2Fe2+


68.Kim loại nào dưới đây không phản ứng với nước ở điều kiện thường?
A. Na. B. BaC. CaD. Al.


69.Kim loại nào dưới đây có thể tan trong dung dịch HCl?
A. Sn B. CuC. AgD. Hg


70.Kim loại nào sau đây có thể đẩy sắt ra khỏi dung dịch muối Fe(NO3)2?
A. NiB. SnC. ZnD. Cu


71.Mô tả nào dưới đây không phù hợp với thí nghiệm nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 một thời gian?
A. Bề mặt thanh kim loại có màu đỏB. Dung dịch bị nhạt màu
C. Dung dịch có màu vàng nâuD. Khối lượng thanh kim loại tăng


72. Mô tả phù hợp với thí nghiệm nhúng thanh Cu (dư) vào dung dịch FeCl3 là:
A. Bề mặt thanh kim loại có màu trắng B. Dung dịch bị từ vàng nâu qua xanh
C. Dung dịch có màu vàng nâu D. Khối lượng thanh kim loại tăng


73.Phản ứng điện phân nóng chảy nào dưới đây bị viết SAI sản phẩm?
A. Al2O3 2Al + 3/2O2B. 2NaOH 2Na + O2 + H2
C. 2NaCl 2Na + Cl2 D. Ca3N2 3Ca + N2


74.Điện phân đến hết 0,1 mol Cu(NO3)2 trong dung dịch với điện cực trơ, thì sau điện phân khối lượng dung dịch đã giảm bao nhiêu gam?
A. 1,6 gam B. 6,4 gam.C. 8,0 gam D. 18,8 gam


75.Tính thể tích khí (đktc) thu được khi điện phân hết 0,1 mol NaCl trong dung dịch với điện cực trơ, màng ngăn xốp.
A. 0,224 lít B. 1,120 lítC. 2,240 lítD. 4,489 lít


76.Ứng dụng nào dưới đây không phải là ứng dụng của sự điện phân:
A. Điều chế một số kim loại, phi kim và hợp chất.
B. Thông qua các phản ứng để sản sinh ra dòng điện.
C. Tinh chế một số kim loại như Cu, Pb, Zn, Fe, Ag, Au, ...
D. Mạ Zn, Sn, Ni, Ag, Au, ... bảo vệ và trang trí kim loại.


77.Điện phân (điện cực trơ) dung dịch chứa 0,02 mol NiSO4 với cường độ dòng điện 5A trong 6 phút 26 giây. Khối lượng catot tăng lên bằng:
A. 0,00 gam B. 0,16 gam C. 0,59 gam D. 1,18 gam


78.Phản ứng điều chế kim loại nào dưới đây không thuộc phương pháp nhiệt luyện?
A. 3CO + Fe2O3 ® 2Fe + 3CO2 B. 2Al + Cr2O3 ® 2Cr + Al2O3
C. HgS + O2 ® Hg + SO2D. Zn + CuSO4 ® ZnSO4 + Cu


79.Phản ứng điều chế kim loại nào dưới đây thuộc phương pháp nhiệt luyện?
A. C + ZnO ® Zn + COB. Al2O3 ® 2Al + 3/2O2
C. MgCl2 ® Mg + Cl2D. Zn + 2Ag(CN)2- ® Zn(CN)42- + 2Ag


80.Có những vật bằng sắt được mạ bằng những kim loại khác nhau dưới đây. Nếu các vật này đều bị sây sát sâu đến lớp sắt, thì vật nào bỉ gỉ sắt chậm nhất?
A. Sắt tráng kẽm B. Sắt tráng thiếcC. Sắt tráng niken D. Sắt tráng đồng


81.Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. ăn mòn kim loại là sự huỷ hoại kim loại và hợpkim duới tác dụng của môi trường xung quanh.
B. ăn mòn kim loại là một quá trình hoá học trong đó kim loại bị ăn mòn bởi các axít trong môi trường không khí.
C. Trong quá trình ăn mòn, kim loại bị oxi hoá thành ion của nó .
D. ăn mòn kim loại được chia làm hai dạng: ăn mòn hoá học và ăn mòn điện hoá .


82.Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ăn mòn hoá học.
A. ăn mòn hoá học không làm phát sinh dòng điện .
B. ăn mòn hoá học làm phát sinh dòng điện một chiều.
C. Kim loại tinh khiết sẽ không bị ăn mòn hoá học.
D. Về bản chất, ăn mòn hoá học cũng là một dạng của ăn mòn điện hoá.


83.Điều kiện để xảy ra ăn mòn điện hoá là:
A. Các điện cực phải tiếp xúc với nhau hoặc được nối với nhau bằng một dây dẫn.
B. Các điện cực phải được nhúng trong dung dịch điện ly.
C. Các điện cực phải khác nhau về bản chất.
D. Cả ba điều kiện trên.


84Một chiếc chìa khoá làm bằng hợp kim Cu-Fe bị rơi xuống đáy giếng. Sau một thời gian chiếc chìa khoá sẽ:
A. Bị ăn mòn hoá học
B. Bị ăn mòn điện hoá
C. Không bị ăn mòn
D. ăn mòn điện hoá hoặc hoá học tuỳ theo lượng Cu-Fe có trong chìa khoá đó.


85.Có một thuỷ thủ làm rơi một đồng 50 xu làm bằng Zn xuống đáy tàu và vô tình quên không nhặt lại đồng xu đó.
A. Đồng xu rơi ở chỗ nào vẫn còn nguyên ở chỗ đó .B. Đồng xu biến mất.
C. Đáy tàu bị thủng dần làm con tàu bị đắm. D. Đồng xu nặng hơn trước nhiều lần.
86.Để bảo vệ nồi hơi (Supde) bằng thép khỏi bị ăn mòn, người ta có thể lót những kim loại nào sau đây vào mặt trong của nồi hơi.
A. Zn hoặc Mg.B. Zn hoặc Cr. C. Ag hoặc Mg. D. Pb hoặc Pt.


87.Trên cửa cácđập nước bằng thép thường thấy có gắn những lá Zn mỏng. Làm như vậy là để chống ăn mòn các cửa đập theo phương pháp nào trong các phương pháp sau đây:
A. Dùng hợp kim chống gỉ.B. Phương pháp phủ.
C. Phương pháp biến đổi hoá học lớp bề mặt.D. Phương pháp điện hoá.


88.Trong các chất sau: Cu, Mg, Al, hợp kim Al-Ag, chất nào khi tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng giải phóng bọt khí H2 nhiều nhất:
A. Al. B. Mg và Al.C. Hợp kim Al-Ag. D. Hợp kim Al-Cu.


89.Cho một thanh Al tiếp xúc với 1 thanh Zn trong dung dịch HCl, sẽ quan sát được hiện tượng:
A. Thanh Al tan, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Zn.
B. Thanh Zn tan, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Al.
C. Cả 2 thanh cùng tan và bọt khí H2 thoát ra từ cả 2 thanh.
D. Thanh Al tan trước, bọt khí H2 thoát ra từ thanh Al.


90.Có 2 chiếc thìa sắt như nhau, một chiếc giữ nguyên còn một chiếc bị vặn cong cùng đặt trong điều kiện không khí ẩm như nhau. Hiện tượng xảy ra là:
A. Cả 2 chiếc thìa đều không bị ăn mòn. B. Cả 2 chiếc thìa đều bị ăn mòn với tốc độ như nhau.
C. Chiếc thìa cong bị ăn mòn nhiều hơn.D. Chiếc thìa cong bị ăn mòn ít hơn.


91.Một lá Al được nối với một lá Zn ở một đầu, đầu còn lại của 2 thanh kim loại đều được nhúng trong dịch muối ăn. Tại chỗ nối của 2 thanh kim loại sẽ xảy ra quá trình nào:
A. Ion Zn2+ thu thêm 2e để tạo Zn.B. Ion Al3+ thu thêm 3e để tạo Al.
C. Electron di chuyển từ Al sang Zn.D. Electron di chuyển từ Zn sang Al.


92.Giữ cho bề mặt kim loại luôn luôn sạch , không có bùn đất bám vào là một biện pháp để bảo vệ kim loại không bị ăn mòn. Hãy cho biết như vậy là đã áp dụng phương pháp chống ăn mòn nào sau đây.
A. Cách li kim loại với môi trường. B. Dùng phương pháp điện hoá.
C. Dùng phương pháp biến đổi hoá học lớp bề mặt. D. Dùng phương pháp phủ.

Đáp án tham khảo bài tập ăn mòn hóa học

1D
2C
3C
4B
5B
6D
7B
8A
9B
10D
11C
12A
13B
14D
15C
16C
17D
18C
19C
20D
21A
22B
23C
24C
25B
26A
27C
28B
29D
30A
31B
32C
33D
34B
35A
36D
37B
38D
39C
40B
41D
42A
43B
44A
45B
46B
47C
48B
49A
50C
51B
52B
53B
54
55A
56B
57A
58A
59D
60B
61B
62C
63D
64B
65A
66B
67A
68D
69A
70C
71C
72B
73B
74C
75C
76B
77C
78D
79A
80
81B
82A
83D
84B
85B
86A
87D
88B
89A
90C
91C
92A