Các phương pháp phân tích từ khóa
• Liệt kê sản phẩm, tính năng, dịch vụ ra.
• Google Search Box • Phương tiện truyền thông
• Bạn bè, những người chưa biết về sản phẩm/dịch vụ
• Google Trends
• KeywordTool.IO
• Googke Keyword Planner
• Sử dụng Google Adwords để đánh giá lại keyword
Sử dụng các công cụ này để chọn các từ khóa chất lượng nhất. Sẽ xuất bản P2 trong thời gian sớm nhất.