Ai có ứng dụng Markov chain về mạng không dây cho mình xin với ạ.
Em có bài báo cáo nhưng ko tìm ra giúp e với .
Tks ạ.