bạn nào có file làm ơn cho mình nhé mình đặt hàng mà nó không giao được lằng nhằng mệt hết cả người